Документи

Касов отчет към 31.12.2019 г. – четвърто тримесечие

 Заповед за определяне на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“за СУ „Васил Воденичарски“,с.Хайредин

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Касов отчет към 30.09.2018

Разходи от бюджета на училището към 31.12.2018 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ“

Програма за превенция и ограничаване на отпадането от училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия

Програма за приобщаване на деца от уязвимите групи

Правилник за дейността на училището

Вътрешни правила за определяне на стипендии в СОУ „Васил Воденичарски“ през втория учебен срок на учебната 2013/2014 година

образец на заявление -декларация

Утвърден бюджет за 2014 година на СОУ Васил Воденичарски

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Етичен кодекс на училищната общност

Коментарите са забранени.