Документи

Документи за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на учебните часове прогимназиален и гимназиален етап за втория учебен срок

Седмично разписание на учебните часове начален етап за втория учебен срок

Вътрешни правила за определяне на работна заплата

Графици за консултации по учебни предмети и с родители за учебната 2023-2024 година

Етичен кодекс

Правилник за условия и ред на обучението в СФО

Графици за изпитни сесии на учениците в СФО

Правилник за дейността на СУ Васил Воденичарски_compressed (1)

Стратегия за развитие на СУ Васил Воденичарски_compressed

Годишен план за дейността на СУ Васил Воденичарски…

Седмично разписание на учебните часове прогимназиален и гимназиален етап

Седмично разписание на учебните часове начален етап

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас 

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Учлищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7а клас

Училищен учебен план 8 клас професияИкономист-информатик

Училищен учебен план 8 клас професия Готвач

Училищен учебен план 9 клас професия Оператор информационно осигуряване Училищен учебен план 9 клас професия Готвач

Училищен учебен план за 10 клас специалностПроизводство на кулинарни изделия и напитки

Училищен учебен план 10 клас специалност Икономическо информационно осигуряване

Учебен план за 11 клас специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Учебен план за 11 клас специалност Икономическо информационно осигуряване

Училищен учебен план за 12 клас специалност Производство на кулинарни изделия и напитки.

Училищен учебен план за 12 клас специалност Икономическо информационно осигуряване.

 

Документи за учебната 2022/2023 година

Седмично разписание 2 учебен срок

План за дейността на СУ Васил Воденичарски (2)

Правилник за дейността на СУ Васил Воденичарски_

ВПОРЗ

Механизъм, алгоритъм и план за противодействие на училищния тормоз

План за подобряване на качеството на учене и резултатите на учениците

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Правила за отпускане на стипендии

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд Правилник за регламентиране обучението в самостоятелна форма

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

График за провеждане на консултации по учебни предмети на учениците включени в ЦОУД

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети

График за провеждане на часа на консултиране на родителите и учениците

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за 2022-2023- първи срок начален етап

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за 2022-2023- първи срок прогимназиален и гимназиален етап

Стратегия-за-развитие-на-СУ

Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас

Учебен план 8 клас – специалност Икономическо информационно осигуряване Учебен план 8 клас – специалност Производство на кулинарни изделия и напитки Учебен план 9 клас – специалност Икономическо информационно осигуряване Учебен план 9 клас – специалност Производство на кулинарни изделия и напитки Учебен план 10 клас – специалност Икономическо информационно осигуряване Учебен план 10 клас – специалност Производство на кулинарни изделия и напитки Учебен план 11 клас – специалност Икономическо информационно осигуряване Учебен план 11 клас – специалност Производство на кулинарни изделия и напитки Учебен план 12 клас – специалност Малък и среден бизнес

Документи за учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за втори учебен срок

План за дейността на СУ Васил Воденичарски

Правилник за дейността на СУ Васил Воденичарски

Вътрешни правила за определяне на работната заплата

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Механизъм, алгоритъм и план на училищната комисия за противодействие на училищния тормоз

Комисия и правила за отпускане на стипендии

План за подобряване на качеството на учене и резултатите на учениците

Правилник за определяне на условията и реда за СФО

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План-програма за БДП

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвимите групи

Стратегия за развитие на СУ

Училищни учебни планове за 2021-2022 учебна година

 Седмично разписание за 1 срок 2021-22 начален етап

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за 2021-2022- първи срок прогимназиален и гимназиален етап

Документи за учебната 2020/2021 година

План програма БДП 2021

Училищни учебни планове

Седмично разписание и дневен режим

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за квалификация на педагогическите кадри

План за подобряване на качеството на учене

Програма за превенция на ранно напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

ВПОРЗ

Етичен кодекс

Механизъм, алгоритъм и план на противодействие на училищния тормоз

План за гражданско образование и възпитание

План на УКБДП

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на БУВОТ

С-ма за взаимодействие между, учители, ученици и родители

Касов отчет към 31.12.2019 г. – четвърто тримесечие

 Заповед за определяне на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“за СУ „Васил Воденичарски“,с.Хайредин

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Касов отчет към 30.09.2018

Разходи от бюджета на училището към 31.12.2018 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ“

Програма за превенция и ограничаване на отпадането от училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия

Програма за приобщаване на деца от уязвимите групи

Правилник за дейността на училището

Вътрешни правила за определяне на стипендии в СОУ „Васил Воденичарски“ през втория учебен срок на учебната 2013/2014 година

образец на заявление -декларация

Утвърден бюджет за 2014 година на СОУ Васил Воденичарски

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Етичен кодекс на училищната общност

Коментарите са забранени.