ЦОИДУЕМ проект „Единство“

SKM_C554e23120513490

Проектът „.Единство“ ще се реализира в продължение на 6 месеца и разработен по приоритет 3 Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери.

Община Хайредин е разположена в северозападния регион, в област Враца. Състои се от 6 населени места, а център е с. Хайредин. Над 30% от населението са роми -християни с българско самосъзнание. На територията на общината има едно основно училище и едно средно училище. В СУ „Васил Воденичарски“ се обучават общо 227 ученика, от които 62% са от ромският етнос. Голяма част от учениците пътуват от селата в община Хайредин- с.Рогозен, с.Манастирище, с.Бързина и с. Михайлово, но също и от други съседни общини – с.Лехчево, с.Септемврийци, с.Крива Бара, с. Гложене, с.Бутан и с.Липница. Преобладаващата част живеят в лоши битови условия, отглеждат се от роднини. Не е малък броят на тези, които се намират или са застрешени от попадане и в с състояние на изключеност по финансови и социални причини. Все още има не малък брой родители, които са незаинтересовани към образованието на децата си. Налице е факта, че много от родителите не осъществяват контрол за редовното посещение на децата в училище. Това е и една от причините учениците да отсъстват често от учебни занимания. По-голямата част от семействата не осигуряват учебници и учебни пособия на учениците в гимназиален етап, но училището е подсигурило една част от необходимите учебници. Поради финансов недостиг на училищният бюджет няма възможност учениците да бъдат обезпечени напълно с необходимите им учебни пособия. Наред с предизвикателствата на съвремието в образователният процес, актуален проблем дейността ни се явява превенцията и борбата с процеса на вторична сегрегация в образователната институция. Педагогическият състав от нашето училище в дейността си активно прилага педагогически технологии за ревеция на вторичната сегрегация, чрез изграждане в учениците чувството за училищна общност и активно гражданско самосъзнание. Интересен психологически феномен се отбелязва и факта, че малките населени места негативните стереотипи и предразсъдъци битуват в много по-слаба сила и по -малка степен. Хората живеят по-сплотено, стремейки се с общи усилия да осигуряват социално-икономически, обществени и културни потребности. Чрез съвместното участие на учениците от двете етнически принадлежности- българи и роми, те осъзнават своята значимост за общността от населеното ни място, придобиват самочувствие за личностно развитие и чувство за принадлежност към тази общност. Дейностите по настоящият проект целят да се осигурят възможности за доразвиване и обогатяване на ефективна подкрепяща образователна среда, защото това е един от основните начини за борба с вторичната сегрегация, гарантираща съвместно активно участие на учениците о различен етнически произход в училищни и извънучилищни дейности. Целта е чрез усвояване на умения, познания и социо-културни компетентности от учениците, родителите и педагогическите специалисти за превенция и недопускане на процеса на вторична сегрегация.

Чрез реализиране на нови и иновативни форми на взаимодействие между участниците в проекта ще се създаде благоприята мултикултурна среда като предпоставка за ефективна образователна интеграция на учениците в следствие , на което ще се разчупят битуващите стереотипи и предразсъдъци и сложният процес на вторична сегрегация ще бъде успешен.

Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата и родителите от малцинствената ромска общност. Усвояване на умения относно преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци. Привличане и задържане на децата в училище, намаляване броя на застрашениет от отпадане ученици чрез взаимодействие с родителската общност. Оситгуряване на условия за превенция и недопускане разширянване на процеса на вторична сегрегация в образователната ни институция. Чрез планираните дейност ще утвърдим модела, при който потребностите и интересите на учениците ще бъдат водещи за създаване на капацитет за формиране на сплотена училищна общност.

Поради комплексният характер на процеса на вторична сегрегация са планирани за включване в проекта на ученици от различен етнически произход от семейства в неравностойно положение и ученици с установени образователни дефицити в резултат на неефективно участие в образователния процес, недостатъчна загриженост от страна на родителите, както и липса на средства за закупуването на учебници и образователни пособия. Педагогическите специалисти от образователните институции в община Хайредин. Пряката целева група включва 50 ученици от различен етнически произход, застрашени от отпадане, с фокус деца от етнически малцинства в уязвимо и неравностойно положение. Участниците в проекта са избрани по препоръка на класните ръководители и екипите за личностна подкрепа, спрямо техните наблюдения от последната учебна година. Основни проблеми пред целевата група са липсата на модели за подражание в семейството, недобро владеене на български език, натрупани образователни дефицити, липса на мотивация за учене. Учениците са от клас 5-11клас, в голямата си степен съвпадат с периода на пубертета и трудните решения, които трябва да вземат в тази възраст. Родителите ще бъдат представители на учениците участващи в проектните дейности, но участие ще взимат и всички други желаещи родители, представители на училищното настоятелство. Педагогическите специалисти ще бъдат участници от педагогическия колектив на нашето училище. Благодарение на взаимната работа по дейностите по проекта, в участниците ще се изградят взаимоотношения на толерантност, и мотивация за включване в образователния процес и приемане на предизвикателствата за развитие, независимо от неравностойните условия и проблемите пред, които са изправени.

Дейността на клубовете ще се базира на подхода разработен от Международна асоциация по спорт и култура. Той включва интерактивно обучение по програма за образование чрез спорт и култура „Move & Learn“. В програмата са включени елементи на спорта и културата в интерактивни игри и упражнения, които търсят решения на социални проблеми и развиват житейски умения. Използваните работни методи за осъществяване на други дейностите в проекта са: групова и индивидуална работа по клубове, дискусии, беседи, игри, презентации, симулации и самооценка, интерактивни подходи и методи.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>