Специфична цел

Специфичната цел на проекта е разработване и реализиране на модел за образователна интеграцията на децата от малцинствените етнически групи в СОУ „Васил  Воденичарски” и ОУ „Горан Червеняшки”.