Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-4.1.05- „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

Договор BG051PO001-4.1.05-0191

Проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“

Бенефициент: СОУ „Васил Воденичарски“ , с. Хайредин
Партньори: ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово Сдружение Театър „Цвете“ гр. София Сдружение: „Нов път“ с. Хайредин