Целева група

Целевата група на проекта са:

  •  120 ученици от ромски произход, от които 75 са застрашени от отпадане от училище
  •  40 родители роми
  •  30 учители

В дейностите по проекта са включени 230 ученици от двете училища. 75 ученици от ромски произход са застрашени от отпадане от училище, което е 32,6% от общия брой участващи ученици.