1 – „Моят роден край“

Дейност 1: „Моят роден край“

Цели на дейността: Провеждане на проучвания от деца и ученици от различни етноси, свързани с културната им идентичност

Заниманията ще включват:

  • изследване на природата около селото;
  • събиране на материали;
  • изготвяне на албум от всяко дете;
  • изготвяне на сбирки за всяко училище;
  • проучване на документи от историята на община Хайредин и посещение на библиотеката към читалище „Просвета” Хайредин.

Ръководител на групата в СОУ „Васил Воденичарски“ е госпожа Анна Цветкова – учител по биология и ИТ.

На 10.07.2013 г. заниманията са за опознаване на природата около селото, събиране и определяне на материали.

Младите изследователи се завръщат от поредната експедиция, следва определяне и описване на събраните растения.

Подготовка на хербарии от вече определените растения.

За периода от 20.07.-31.07.2013 г. в  клуб „Моят роден край“бяха проведени

В клуб „Моят роден край“ в с. Хайредин през м. август бяха проведени  общо шест занятия: на 07.08;15.08;22.08;23.08;26.08 ;27.08 – общо 16 часа. Първите две занятия се проведоха в местността  около селото с цел събиране на различни безгръбначни, главно насекоми необходими за изготвяне на ентомологична сбирка. Следващите занятия се осъществиха на Зеленото училище в гр. Китен.

През месец август към групата се присъединиха Корнелия Цветомирова Миткова и Диана Владимирова Христова, а Рени Албениева отпадна поради преместване в друго училище.

През м. септември  бяха проведени  две занятия,  съответно на 18.09 и на 25.09 .2013г.По план през месеца учениците си довършваха и оформяха хербариите. От този месец в клуба има нови участници на мястото на тези, които преминаха в по горна степен и не отговарят на изискването учениците да са  от 5 до 9 клас. Имената им са отразени в присъствените списъци. Приложени са заявления и анкетни  карти.

През м. октомври в  клуб „Моят роден край“бяха проведени      пет  занятия съответно на 02.10;09.10;16.10;23.10 и 30.10. 2013г.- общо 10 часа.

По план през месеца  учениците имаха занятия, свързани  с проучване  историята на  родните им места . За тази цел е посещавана библиотеката към читалище „ Просвета”- Хайредин. Ползвани са  различни източници  -Интернет  и  “ Книга за село Хайредин” от   Димитър Райков. Всеки участник с помощта на родителите си е описал  кратка история на своя род.

През м. ноември  бяха проведени  общо   четири  занятия съответно на 06.11; 13.11; 20.11;27.11.2013г.

По план през месец ноември  учениците имаха занятия свързани  с проучване на собствените си родове и съставяне на родословни дървета .С помощта на родителите си всеки от тях направи схематично представяне на рода си след  което  бяха изработени и изрисувани от всеки участник. Pодителите, които участваха са: Радослава Петкова, Фея Вутова, Илияна Миткова, Тоника Георгиева, Людмил Маринов, Дарина Димитрова, Таня Методиева. През  този месец към клуба има нов участник Панайота Людмилова Иванова на мястото Наделин  Веселинов .

През м. декември  бяха проведени  общо   три занятия съответно на 04.12; 11.12; 18.12. 2013г.- общо 6 часа.

По план през месеца  учениците имаха занятия, свързани  с подготовката и обработването на снимковия материал свързан с проведените занятия до момента.Всеки участник получи албум, в който ще подреди фотографиите  направени  при екскурзиите и излетите до момента.Всички ученици присъстваха на занятията. На 19.12.2013г. се проведе среща  родители –учители, на която бяха  представени изработените хербарии и събраните образци на насекоми.

През м. януари  бяха проведени  общо   четири  занятия съответно на 08.01; 15.01; 22.01;29.01; . 2014г.

По план през месеца  учениците имаха занятия, свързани  с подготовката и обработването на снимковия материал свързан с проведените занятия до момента.Всеки участник получи албум, в който ще подреди фотографиите  направени  при екскурзиите и излетите до момента.Всички ученици присъстваха на занятията.

През м. февруари  бяха проведени  общо   пет   занятия съответно на 05.02; 12.02; 19.02;26.02; 28.02. 2014г.

По план през месеца  учениците имаха занятия, свързани  с подготовката   на изложба със снимки и материали от цялата дейност на клуба и обработването на снимковия материал свързан с проведените занятия до момента.През този месец се проведе и  еднодневната  екскурзия до град София.Учениците  посетиха Катедралата „Св. Александър Невски”, Природонаучния музей,  Националния Исторически  музей и други емблематични за София места. На екскурзията от всички 15 участници сама двама отсъстваха, поради здравословни     причини. Заниманията  през месец февруари  са с посещаемост  91%.

През м. март  бяха проведени  общо   четири   занятия и съответно на 05.03; 12.03; 19.03;26.03. 2014г .През този месец  се осъществиха и  две екскурзии: една еднодневна и една тридневна екскурзия.

По план през месеца  учениците имаха занятия, свързани  с подготовката   на изложба със снимки и материали от цялата дейност на клуба и обработването на снимковия материал свързан с проведените занятия до момента. Подготви се и   тематична вечер, която ще се проведе на 02.04.2014г.. През този месец се проведе     еднодневната  екскурзия до град Враца и тридневна екскурзия Велико Търново-Габрово-Етъра..Учениците  посетиха Музея на образованието в Габрово, Етнографския комплекс „Етъра“, Царевец във В.Търново и Дряновския манастир. Заниманията  през месец март  са с посещаемост  83%.

На 1април учениците от Дейност1 бяха на  тридневна екскурзия Велико Търново-Габрово-Етъра.Учениците  посетиха Музея на образованието в Габрово, Етнографския комплекс „Етъра“, Царевец във В.Търново и Дряновския манастир. На 02.04.2014г. се проведе тематична среща с родители и ученици. На срещата учениците показаха  знания свързани с растенията и тяхното приложение, разказаха интересни легенди и предания за родните си места.

Изготвил материала: Анна Цветкова – ръководител на дейност 1 – клуб „Моят роден край“ в СОУ „Васил Воденичарски“

 

Д О К Л А Д

 От Иванка Бориславова Киркова

Ръководител на дейност1 – клуб „Моят роден край”

В ОУ”Горан Червеняшки” с.Михайлово, общ.Хайредин, обл.Враца

 

За м.Октомври 2013 г. часовете в групата по Дейност 1 клуб „Моят роден край” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

09.10.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1 /един/-Станислава Евгениева Стефанова.

16.10.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици –1 /един /–Десислава Петьова Лазарова

23.10.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Оотсъстващи ученици –1 /един/-Зоя Катева Димитрова

30.10.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/ – Цветелина Викториева Борисова и Пламен Бориславов Борисов.

Отсъствията на учениците  са  по уважителни причини-

Общо проведени часове- 12 /дванадесет/ / часа.Учебните часове са със следната тематика – Запознаване с историята на с.Михайлово.Направено е посещение на библиотеката, където се запознават с книгата „Разказ за Михайлово“.Проведени са разговори с възрастни жители на селото, откъдето се черпят данни за историята на селото.

 

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

 

Съгласувал:

Веселка Ефтимова

 

Изготвил:Иванка Бориславова Киркова

 

За м.Ноември 2013 г. часовете в групата по Дейност 1 клуб „Моят роден край” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

06.11..2013 г. – 2 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Ивайло Венелинов Ценов и Кристина Бориславова Ангелова

13.11.2013 г. – 2 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици –2 /двама//–Александра Огнянова Огнянова и Пламен Бориславов Борисов.

20.11.2013 г. – 2 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици –1 /един/-Десислава Петьова Лазарова.

27.11.2013 г. – 8 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1 /един/ – Цветелина Викториева Борисова.

Отсъствията на учениците  са  по здравословни  причини-

Общо проведени часове- 8 /осем/ / часа.Учебните часове са със следната тематика – Запознаване с родовете  на с.Михайлово.Направено е посещение на библиотеката, където се запознават с книгата „Родовете на с. Михайлово“.Проведени са разговори с възрастни жители на селото, откъдето се черпят данни за родословието на селото.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.Декември 2013 г. часовете в групата по Дейност 1 клуб „Моят роден край” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 3 /три/ занимания с групата по дати както следва:

 

04.12.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Александра Огнянова Огнянова и Кристина Бориславова Ангелова

11.12.2013 г. – 3 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици –2 /двама/– Десислава Петьова Лазарова и Цветелина Викториева Борисова.

18.12.2013 г. – 2 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици –1 /един/-Ралица Георгиева Константинова.

Отсъствията на учениците  са  по здравословни  причини-

Общо проведени часове- 8 /осем/ / часа.Учебните часове са със следната тематика –Изработване  на родословно дърво с всеки ученик в групата.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.Януари 2014  г. часовете в групата по Дейност 1 клуб „Моят роден край” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

09.01.2014  г. – 2 учебни часа.Присъстват 14  ученици.Отсъстващи ученици – 1 /един/-Христо Лъчезаров Венелинов

16.01.2014  г. – 2 учебни часа.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици –1 /един/– Ивана Гитова Николаева .

23.01.2014  г. – 2 учебни часа.Присъстват 15 ученици.Отсъстващи ученици.

30.01.2014 г. 2 учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Александра Огнянова Огнянова и Пламен Бориславов Борисов.

Отсъствията на учениците  са  по здравословни  причини-

Общо проведени часове- 8 /осем/ / часа.Учебните часове са със следната тематика –

Подреждане и обновяване на историческата сбирка в училището.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата

Екскурзия до София

28.02.2014 г.