12 – Управление на проекта

Дейност 12. Управление на проекта

Дейността включва:
Подготовка стартирането на проекта
Подписани са договорите с екипа за управление. Разработени са системи за комуникация между партньорите, за мониторинг и оценка изпълнението на проекта. Създаден е екип от професионалисти, разпределени са отговорностите и задачите, актуализиран е план-графика на дейностите и на тръжните процедури. Създаденият добър екип е предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и постигане на планираните цели.

На 7.08.2013 година беше внесен първият междинен технически доклад на екипа за управление на проекта.

На 14.08.2013 г.  беше сключен договор за изпълнение на договор с предмет „Логистични услуги (транспорт, настаняване, осигуряване на помещения за обучение и храна) при организиране и провеждане на 4 екскурзии на ученици, 2 зелени училища и 2 обучения на учители”.

Договорът е за изпълнение на дейности по проект BG051PO001-4.1.05-0191. – „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.