2 – Група за допълнително обучение по Български език и литература в гимназиален етап

Дейност 2: Група за допълнително обучение по Българки език и литература в гимназиален етап

Цел на дейността: Провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес.

В СОУ „В.Воденичарски” е сформирана група за допълнителна подготовка по български език и литература от 15 ученици, които изпитват затруднения при писмената комуникация на български език и това се отразява цялостно на обучението им и по други предмети. Учениците са от 9 до 11 клас. През пролетната ваканция ще бъде про-ведена еднодневна екскурзия до „Етъра“ и Музея на българското образование в Габрово.

 

Ръководител на дейността е госпожа Лилия Пенева – старши учител по БЕЛ в гимназиален етап в СОУ „Васил Воденичарски“.

На 10.07.2013 г. заниманията бяха свързани с интерактивни игри и обсъждане със занимателни елементи на общуването, езика и текста.

 

През м. август са проведени две занятия – на 7 и 15.08.2013 г. – общо 4 часа.

През месец септември  бяха проведени две  занятия-в  сряда на 18 и 25.09. 2013  г. Учениците от дейност 2 с интерес се запознаха с теми от учебните програми и играха на различни игри-разпознаваха думи по характерни признаци, изпълняваха дидактически игри, както и игрословици от Националния образователен портал – е-обучение.

През месец септември направихме езиков тест междинно ниво и според резултатите от теста бяха направени промени в индивидуалните учебни програми на всеки ученик с цел преодоляване на пропуските.

Учениците с интерес представиха свои обобщени материали на  пропуските  и затруднения.На  всеки ученик бе направена нова индивидуална учебна програма,която обхваща пропуските на отделния ученик от изминалия период.Само  индивидуалната учебна програма на Теодора Владимирова Тончева  е с най-малко промени,защото тя има наи-малко пропуски от цялата група в обучението досега.

Всеки ученик в своя езиков профилбук успя точно да представи свои затруднения и обучителни проблеми-както устни, така и писмени

През месец октомври  в групата за допълнително обучение по български език в гимназиален етап теоретичните и практически занятия по български език бяха свързани с граматически умения и навици.Морфемният строеж на думите,видовете думи,синтактичните основания за пунктуационната норма бяха овладени с игри,дидактически задачи и практически ситуации на езикова употреба и речеви казуси.Най-интересни се оказаха задачите с интерактивно съдържание от рубриката “В кухнята на майстора”.В тях се прилага комбинаторика на думите с цел създаване на по-големи изреченски цялости и фрази с помощта на разбъркани думи или думи  с допуснати “морфемни и граматически дефекти”. По време на теоретичните занятия учениците прилагаха неусвоени знания от морфология и синтаксис,текстообразуване и признаци на текста.В Национален образователен портал използвахме материали от електронни помагала,а в образователен сайт предложихме презентация на забавен урок по БЕЛ-„Изучавам и играя” и „Глаголът-слонът на българската граматика”.

На 30.10. 2013 г. от занятието отсъстваха по уважителни причини следните ученици:

Борислав Георгиев Костов 11 клас

Зари Иванов Зарчев             11 клас

Денис Цветанов Асенов       10 клас

Павлина Захаринова Ангелова 10 клас

През месец ноември обобщихме основни закономерности във фонетиката,морфологията,синтаксиса и лексикологията.Чрез езикови игри ,интерактивни задачи и ситуации показахме богатството на езика и древния му произход.Знанията бяха систематизирани в  пробен езиков тест,а след това всеки участник в групата провери работата  на своя съсед,с когото работиха в екип.Разпределението на екипите беше инициатива на самите ученици.

Много от дейностите ни са част от учебните и извънучебни ситуации в Национален образователен портал,в сайтове като граматика.бг,как се пише,уча се и др.Една част от задачите са провокирани от езиковата практика на носителите на БКЕ /българския книжовен език/, на самите ученици,на средствата за масова информация,на техните родители.

Отсъстваха  по  уважителни причини – по болест – следните ученици:

 

На 13.11.2013 г.-2 часа-Денис Цветанов Асенов от 10 клас

На 13.11.2013 г. -2 часа- Борислав Георгиев Костов от 11 клас

На 13.11.2013 г. – 2 часа –Зари Иванов Зарчев    от 11 клас

На 27.11. 2013 г. -  2 часа – Павлина Захаринова Ангелова  от 10 клас

Същите ученици са отсъствали за целия учебен ден .

През месец  декември теоретичните и практически занятия по български език бяха свързани с прилагане на граматически умения и навици.Морфемният и словообразователния  строеж на думите,връзките между лексикално и граматическо значение,особеностите на съгласуването и изключенията от някои правила  бяха овладени с игри,дидактически задачи и практически ситуации на езикова употреба и речеви казуси.Най-интересни се оказаха задачите с интерактивно съдържание от рубриката “В кухнята на майстора”.В тях се прилага комбинаторика на думите и изреченията с цел създаване на по-големи изреченски цялости и текстове с помощта на синтактична синонимия и допуснати “морфемни и граматически дефекти”. По време на теоретичните занятия учениците прилагаха неусвоени знания от стилистика, морфология и синтаксис, технология на устната реч и текстообразуване .В Национален образователен портал използвахме материали от електронни помагала,а включихме се и в по-активно взаимодействие с игрови  речеви ситуации в сайтовете Как се пише, Правопис,Уча се и други.В тестовата проверка учениците направиха самостоятелна проверка на практическите си умения.

На 04.12. 2013 г. от занятието отсъстваше по уважителни причини :

Денис Цветанов Асенов       10 клас

На    11.12.2013 г. отсъстваха учениците :

Зари Иванов Зарчев от 11 клас

Христина Венелинова Груева от 10 клас

През месец  януари  теоретичните и практически занятия по български език бяха свързани с  развитие на устната реч и публични изказвания.Учениците споделяха впечатления от “зеленото училище” в устна форма с цел да се направи примерно публично изказване, рекламен материал за курортния обект и туристически гид.

Освен практическите умения учениците от групата извличаха разнообразна информация от различни видове текст-публицистичен,научен,официално-делови и художествен . Бе акцентирано на официална кореспонденция и официални документи  /за работа,за кандидатстване и други /. По индивидуални проекти 10 ученици представиха какви книжовни норми прилагаме най-често в писмената и в устната практика,какъв вид лексика изгражда съответните сфери на общуване.