3 – Допълнителни занятия по Български език и литература за ученици от начален и прогимназиален етап

Дейност 3: Допълнителни занятия по Български език и литература за ученици от начален и прогимназиален етап

Вече са сформирани  две групи от начален етап-  в СОУ „Васил Воденичарски“ от 15 ученици  и в ОУ „Горан Червеняшки“ от 15 ученици  от І до ІV клас.

Сформирани  две групи от прогимназиален етап –  в СОУ „Васил Воденичарски“ от 15 ученици и в ОУ „Горан Червеняшки“ от 15 ученици от V до VІІІ клас

Ръководител на групата в начален етап в СОУ „Васил Воденичарски“ е госпожа Галина Петрова – начален учител.

Под нейното умело ръководство азбуката е лесна, книжките , които трябва да прочетат през лятото – интересни.

 10.07.2013 г. 

Когато преговаряме азбуката  е лесна и много интересна. Със срички, думи и забавни текстове ще стигнем до „ключа на знанието“.

           През отчетния период на месец  юли бяха проведени две занятия (сряда – 24, 31 юли)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. Разгледани бяха темите: „Съгласни букви и звукове”, „Модел на думи”, „Писане на имена”, „Езикови упражнения. Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Прилагателни имена”.Учениците познаваха, посочваха, назоваваха, откриваха съгласните букви, писаха имена, четяха текст, прилагаха правописните правила при писане на думи. Откриваха прилагателните имена в текст. По време на занятията бяха използвани работни листа, съобразени с материала.

Децата  с радост и удоволствие използваха предоставените им игри „Буквенка”, „Писменка” и „Азбука”.

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец юли.

 

През месец август бяха проведени четири занятия (сряда – 7,15,21,28 август)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. В групата бяха приети още двама ученика – Мирослав Младенов Янчев, Кристиян Цветанов Кирилов.

От занятията на 21 и 28.08 отсъстваха Мирослава Младенова Йорданова, Радослав  Красимиров Колев, Ивана Николаева Иванова, Деница Николаева Иванова, Мирослав Младенов Янчев, Косара Красимирова Колева, Кристиян Цветанов Кирилов, Калоян Емилов Донков, Георги Росенов Георгиев, Илияна Веселинова Иванова, Борис Ивов Иванов, защото бяха на зелено училище в гр. Китен.

С останалите деца от групата бяха  разгледани следните теми: „ Звучни и беззвучни съгласни звукове и техните букви”, „Модел на думи”, „Писане на имена”, „Езикови упражнения”, „ Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Прилагателни имена”. По време на занятията бяха използвани работни листа, съобразени с материала.

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец август.

През месец септември бяха проведени две занятия (сряда – 18, 25 септември)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. Борис Ивов Иванов напусна групата, понеже вече е ученик от пети клас.

С всички деца бяха направени тестове за установяване нивото на знанията и уменията. Въз основа на показаните резултати бяха актуализирани  индивидуалните планове на учениците, съобразени с техните знания.:

Група за ученици от прогимназиален етап. Ръководител на групата е госпожа Корнелия Вескова – старши учител по БЕЛ.

На 10.07.2013 г. си припомняха правописните правила и се забавляваха с упражненията под формата на игра.

                                        ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

За работата на учениците от дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ-прогимназиален етап“

За периода юли-септември

Изготвен от ръководителя на дейност 3 К. Вескова

 

За периода юли- септември с учениците от дейност 3 е работено предимно върху овладяване на правописни норми , усъвършенстване техниката на четене, овладяване на изменяемите части на речта. За провокиране  и задържане интереса на учениците, часовете /за овладяване на правописните норми/  са разнообразявани и с игри.

Описание на игрите-за месец юли

Под  диктовка учениците записват думи  на листчета, които след това сгъват. Листчетата се събират и се поставят в кутия.Всеки ученик излиза , взима листче, чете и казва дали е записана вярно думата.Друг ученик записва думата правилно на дъската.Когато ,четящият ученик сгреши,  някой от групата го коригира.

 

Описание на игри-за месец август

Всеки ученик записва на листчета 5 умалителни съществителни имена и ги сгъва .Листчетата се поставят в кутия.След това всеки ученик излиза взима листче ,чете думата и казва написаната дума дали е умалително съществително и дали е написана правилно.

За периода юли- август учениците от дейност  3 са посещавали редовно заниманията В заниманията на  зеленото  училище са включени 9 ученици, от които 3 от целевата група

През месец септември  е проведен тест за установяване  пропуските на учениците, и също така са изработени 15 индивидуални учебни програми ,както следва :

20.09-Илиян Емилиев, Десислава Емилиева,Снежана Каменова

23.09-Цветослава Михайлова, Йоана Алексиева, Красимир Георгиев

25.09-Бойко Димитров, Альоша Климентов, Ангелинка Първанова

26.09-Велин Николаев, Тоника Тошкова, Цветелин Панзоловски

27.09-Любомир Цветанов, Владимир Юлиев, Тамара Данаилова

От тестовете става ясно ,че една част учениците са се справили добре и имат напредък ,но има ученици, които все още допускат сериозни правописни грешки.Тези ученици ще продължат да работят и върху усвояване на правописните норми.

Благодарение на часовете за усъвършенстване техниката на четене ,учениците със затруднения  подобриха техниката си на четене.Тези часове спомогнаха и за обогатяване лексикалния речник на учениците.

В групата през м. септември участват 15 ученици, от които – от целевата група.

Работата на учениците от дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ-прогимназиален етап“ в СОУ „Васил Воденичарски“Месец ноември:

6.11.2013г.

1час теоретична подготовка върху видове съществителни,прилагателни  и числителни имена

20,27.11.2013г.

Упражнения върху видове съществителни, прилагателни и числителни имена.Учениците откриват дадена изменяема част сред други дум.  Тези, които имат затруднения, работят върху запомнянето на видовете съществителни, прилагателни , числителни имена. За по-голямо разнообразие някои от упражненията са свързани с оцветяване. Задачата на учениците е да оцветят дадената картина, откривайки частите на речта.На всеки лист има легенда коя част на речта с какъв цвят да бъде оцветена.

На 20.11.2013г. отсъстващи ученици са Любомир Цветанов и Велин Николаев.На 27.11.2013г. отсъстващи са Снежана Каменова и Ангелинка Първанова.Горепосочените ученици са отсъствали по болест от училищни занятия.

От средата на месец ноември ,поради преместване в друго училище ,групата напуска Тамара Данаилова от 5 клас.В групата остават 14 ученици.

М. декември

4.ХІІ.2013г -1 час теоретична подготовка върху главни части на изречението;сложно изречение

11.ХІІ.2013г-1 час упражнение върху главни части на изречението; сложно изречение

18.ХІІ.2013г-1 час теоретична подготовка върху изразяване на подлога с различни части на речта;видове сложно изречение.

През месец декември  с учениците от дейност 3 е работено върху главни части на изречението .Изразяване на подлога с различни части на речта, както и върху сложно изречение.Видове сложно изречение.

Учениците  се упражняваха върху работни листове.Предимството на работните листове е , че учениците сами четат правилата ,като по този начин упражняват четивната си техника ,  а след това прилагат на практика наученото , решавайки упражненията.Това създава усещането у учениците , че постигат нещо сами, а също така учителят има възможност да  провери всеки ученик какво е научил, къде се затруднява и да коригира допуснатите от учениците  грешки.Фактът , че учениците изпълняват толкова упражнения, колкото могат без да се ограничават във време  или пък със определен брой упражнения  ,ги кара да работят със желание.

През месец декември учениците от дейност 3 редовно посещават заниманията по проекта , с изключение на дните , в които отсъстват от училище.На 18.ХІІ   са отсъствали  Велин Николаев- VІІ клас,  Снежана Каменова – VІ клас  и Красимир Георгиев- VІІІ клас.

8.І.2014, 22.І.2014,29.І.2014- 3часа упражнения  върху главни части на изречението.

15.І.2014г-1 час теоретична подготовка върху членуване на подлога.

 

През месец януари учениците от дейност 3 – прогимназиален етап продължават да работят върху главни части на изречението.Учениците, справили се с упражненията от работните листове продължават да работят в тетрадките, като се упражняват предимно върху откриване на главните части.

Часовете за „Допълнителни занятия по БЕЛ V-VІІІ клас“ се посещават редовно от учениците с изключение на дните ,в които отсъстват от училище.

На 15.І.2014г са отсъствали Снежана Каменова -6 клас, Любомир Цветанов- VІІІ клас. На 22.І.2014г са отсъствали Илиян  Емилиев -6 клас,Снежана Каменова -6 клас, Десислава Емилиева –VІІ клас, Любомир Цветанов –VІІІ клас, Цветелин Панзоловски-VІІІ клас.На 29.І.2014г са отсъствали-Снежана Каменова -6 клас , Десислава Каменова VІІ клас, Альоша Димитров- 6 клас.

На 3.02.2014 г. през отчетния период занимяния с групата не са провеждани.

На 5.ІІ.2014- 1час- теоретична подготовка   върху второстепенни  части на изречението-допълнение.

12.ІІ.,19.ІІ,26.ІІ.2014г-3 часа упражнения  върху допълнение.

През месец февруари учениците от дейност 3 – прогимназиален етап се упражняват върху второстепенни части  на  изречението- допълнение.Учениците се упражняват в тетрадките като записват изречения , а след това откриват изучените части на изречението. По този начин учениците не само имат възможност да  се упражняват върху новия за тях материал, но и да си припомнят вече изученото.

Часовете за „Допълнителни занятия по БЕЛ V-VІІІ клас“ се посещават редовно от учениците, с изключение на дните, в които отсъстват от училище.

На 05.ІІ.2014г  отсъства Ангелинка Първанова-7 клас. На 12.ІІ.2014г  отсъства Йоана Алексиева – 8клас. На 19.ІІ.2014г отсъства Снежана Каменова – 6 клас,Любомир Цветанов от 8 клас. През месец февруари  посещаемост 92%   на  занятията по проекта.

5.ІІІ.2014- 1час- теоретична подготовка   върху второстепенни  части на изречението-определение.

12.ІІІ.,19.ІІІ, -4 часа упражнения  върху определение.

26.ІІІ.2014г .-1 час теоретична подготовка върху второстепенни части на изречението-обстоятелствено пояснение

26.ІІІ.2016г – 1 час упражнение върху обстоятелствено пояснение

 

През месец март учениците от дейност 3 – прогимназиален етап се упражняват върху второстепенни части  на  изречението- определение и обстоятелствено пояснение.Учениците се упражняват в тетрадките като записват изречения , а след това откриват изучените части на изречението. По този начин учениците не само имат възможност да  се упражняват върху новия за тях материал, но и да си припомнят вече изученото.Освен да откриват частите на изречението ,учениците сами съставят изречения с посочени думи, които трябва да изпълняват дадена синтактична служба.

Освен в тетрадките учениците работят върху листове ,като задачата им е да оцветят в различен цвят  въпросите ,с които откриваме главните и второстепенните  части на изречението.Ако работят правилно ,учениците получават определена рисунка.Така учениците се забавляват и  в същото време си припомнят въпросите.

Часовете за „Допълнителни занятия по БЕЛ V-VІІІ клас“ се посещават редовно от учениците, с изключение на дните, в които отсъстват от училище.

На  5.ІІІ отсъстват Снежана Каменова –VІ клас, Красимир Георгиев –VІІІ клас. На 12.ІІІ.2014г  отсъстват  Снежана Каменова -6 клас Десислава Емилиева -7 клас и Любомир Цветанов- 8клас. На 19.ІІІ.2014г отсъстват Снежана Каменова –VІ клас  Десислава Емилиева –7 клас ,Ангелинка Първанова – 7 клас, Велин Николаев -7 клас, Любомир Цветанов от 8 клас,Цветелин Панзоловски -8 клас На 26.ІІІ.2014г  отсъстват –Снежана Каменова – VІ клас , Альоша Димитров- VІ клас, Ангелинка Първанова – VІІклас ,Красимир Георгиев -8 клас, Цветелин Панзоловски -8 , Любомир Цветанов- VІІІ клас ,клас.41% посещаемост имат учениците за горепосочения месец. През месец март  големият брой отсъствия на учениците се дължи на заболеваемост.

2.ІV.2014г.-4 часа упражнения върху обстоятелствено пояснение

3.ІV.2014г.-4 часа упражнения върху обстоятелствено пояснение

4.ІV.2014г.-4 часа  преговор върху изучения материал

7.ІV.2014г-тест за установяване нивото на усвоените знания и умения

След направен преговор от четири часа ,учениците от дейност 3 направиха тест за установяване на  нивото.На учениците беше даден тест , който съдържа 20, съответно 24 въпроса за учениците с по- добри възможности. Тестът е със средна степен на трудност, съобразен с възможностите на учениците.Само 1 въпрос е със свободен отговор , останалите въпроси са тестови.Всички ученици са се справили успешно с теста, като са показали задоволителни, добри и много добри резултати.

Пропуските, които имат учениците са свързани с разпознаване видовете сказуеми и видовете определения. Част от учениците грешат при членуване на подлога и сказуемото.

През месец април  учениците от дейност 3 редовно  посещават занятията по проекта, с изключение на Цветелин Драгомиров, който отсъства от училище, поради заболяване.Горепосоченият ученик не е правил тест поради уважителни причини.В края на проекта учениците от дейност 3 са 14.

Допълнителните занятия по БЕЛ в прогимназиален етап, помогнаха на учениците не само  да усвоят пропуснатия материал, но също така  допринесоха , те  да общуват по-добре, както и да изградят  чувство за отговорност и толерантност у тях.

Материалът е изготвен от Корнелия Вескова – ръководител на група за допълнителни занятия по Български език и литература в прогимназиален етап в СОУ „Васил Воденичарски“

В ОУ „Г. Червеняшки” са включени 15 ученици от 1 до 4 клас. Ръководител на групата е госпожа Анушка Христова – старши учител в начален етап на ОУ „Горан Червеняшки“

За всички ученици е направена диагностика на пропуските и са изготвени индивидуални учебни програми- от 30.05.2013 г. до 10.06.2013 г.

Проведени са занятия 13.06., 19.06., 26.06.2013 година. Няма отсъстващи от целевата група.До датата на отчет през м. юли са проведени 3.07, 10.07, 17.07.2013 г.и на 31.07.2013 г.по два часа на занятие.

За м.Август 2013 г. часовете в групата по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

07.08.2013 г. – отсъстващи ученици –няма

14.08.2013 г. – отсъстващи ученици –няма

21.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 1 /един/ – Надя Ивайлова Асенова

28.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 1 /един/ – Надя Ивайлова Асенова

Отсъствията на ученичката са  по уважителни причини-с нея са провеждани занимания на „Зелено училище” гр.Китен.

Общо проведени часове- 8 /осем/ часа.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.септември работата с групата е протекла по следния начин:

1.         На 18.09.2013г. са проведени самостоятелни работи за установяване дефицита

в знанията по БЕЛ с учениците от 2, 3 и 4 клас.

Отсъстващи няма.

2.         На 25.09.2013г. се проведоха занятия  с групата по БЕЛ.

Отсъстваха трима ученика по уважителни причини:

Веселка Пепиева Вачова

Светлин Иванов Пенков

Алекс Иванов Пенков

3.         На 19, 20, 23, 24 и 26 са изработени индивидуални  планове за работа с

всеки ученик от групата.

4.         Групата са напуснали Диана Каменова Иванова и Надя Ивайлова Асенова,

поради преминаване в по-горен етап на обучение, а именно 5 клас.

На тяхно място  по желание на родителите и самите ученици са постъпили:

Анна-Габриела Димитрова Йончева –ученичка от 2 клас и

Светослава Цветелинова Колоянова-4 клас.Двете ученички не са нови  по проекта.До момента те са били участници в клуб „Моят роден край”.Групата за м. септември вече е от 15 ученици, като 13 са от целевата група.

В ОУ „Горан Червеняшки” 15 ученици. В целевата група са предвидени 12 ученици , но в  училището преобладават деца   с обучителни трудности.

За всички ученици е направена диагностика на пропуските и са изготвени индивидуални учебни програми- от 30.05.2013 г. до 10.06.2013 г.

Проведени са занятия 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 20.06. и  27.06.2013 година. На 20.06.13 г. и на 27.06.13 г. отсъстват по 2 ученици от целевата група.

За всеки ученик са закупени тетрадки, химикалки и моливи

, учебни пособия, игри за учениците от начален курс, табла, помагала и други материали.

Дейността на групата за допълнителни занятия по БЕЛ  в прогимназиален етап в ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово се ръководи от Сергей Тодоров – старши учител по БЕЛ в ОУ „Горан Червеняшки“.

За  м. юли 2013 г. часовете в групата  по Дейност 3 „Допълнителни занятия по       БЕЛ прогимназиален етап” в ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

През м. юли(до 19.07) са проведени занятия на 4.07, 11.07, 18.07. 2013 г. по два часа на занятие..На 18.07.2013 са проведени занятия с групата по БЕЛ с два часа

Отсъствал е един ученик.

Калин Иванов Пенков. На 25.07.2013 са проведени занятия с групата по БЕЛ- 2 часа

Няма отсъстващи

През месец август:

На   01.08.2013 е проведено занятие с групата по БЕЛ.

Отсъствали са двама  ученика:Кристиян Тимчев Колев,Ася Гошкова Кръстева

На  08.08.2013 е проведено занятие с групата по БЕЛ

Отсъствали са трима ученика:

Таня Венциславова Петрова

Виляна Марянова Петрова

Петър Венциславов Петров

На 15.08.2013 е проведено занятие с групата по БЕЛ

Няма отсъстващи

От22.08.2013 до 27.08.2013 групата е била на „ зелено училище”

През м. август са проведени общо 14 часа занятия с групата- осем от тях са на проведеното „Зелено училище“ в гр. Китен.

За  м. Септември 2013 г. часовете в групата  по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ прогимназиален етап” протекоха по следния начин:

1.         На 19.09.2013 година  е проведена самостоятелна работа  за

установяване дефицита в знанията по БЕЛ с учениците от

групата.

Отсъстващи няма.

2.         На  26.09.2013 г. са проведени занятия с групата по БЕЛ

Отсъстват трима ученици по уважителни причини:

Камелия Каменова Макавеева

Калин Иванов Пенков

Петър Венциславов Петров

3.         На 20, 23, 24, 25.09.2013г  въз основа на проведената самостоятелна

работа са изготвени индивидуални планове за работа с всеки ученик от групата.

 

За  м. Октомври 2013 г. работата с групата протече съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири/  занимания с групата на следните дати:

03.10.2013 г.- един учебен час.Присъстват 13 ученици. Отсъстващи ученици-2 /двама/ – Асен Ивайлов Асенов и Даниел Вачков Каменов.

10.10.2013 г. –един учебен час.Присъстват 13 ученици.  Отсъстващи ученици –2 /двама/-Камелия Каменова Макавеева и Наско Анатолиев Радков

24.10.2013 г. –един учебен час. Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1 /един/-Цветослав Пешков Павлов

31.10.2013 г. – един учебен час.Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1/един/ Калин Иванов Пенков

Отсъствията на учениците са по уважителни причини

Проведени са общо 4 /четири/ часа с клуба.

Занимания та с учениците се провеждат съгласно изготвените индивидуални планове за работа с всеки ученик и са насочени към овладяване на знания по:

-Кратък преразказ на приказка

-Отговор на литературен въпрос-теза, доказателство, извод.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици.

За  м. Ноември 2013 г. работата с групата протече съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 3 /три/  занимания с групата на следните дати:

14.11.2013 г.- един учебен час.Присъстват 13 ученици. Отсъстващи ученици-2 /двама/ – Камелия Каменова Макавеева и Кристиян Тимчев Колев

21.11.2013 г. –един учебен час.Присъстват 13 ученици.  Отсъстващи ученици –2 /двама/-Даниел Вачков Каменов и Петър Венциславов Петров

28.11.2013 г. –един учебен час. Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Даниел Вачков Каменов и Петър Венциславов Петров.

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Проведени са общо 3 /три/ часа с групата.

Занимания та с учениците се провеждат съгласно изготвените индивидуални планове за работа с всеки ученик и са насочени към овладяване на знания по:

-Съчинение по наблюдение и по преживяно.

-Пунктуация в текста.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици.

За  м. Декември 2013 г. работата с групата протече съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 3 /три/  занимания с групата на следните дати:

05.12.2013 г.- един учебен час.Присъстват 13 ученици. Отсъстващи ученици-2 /двама/ – Камелия Каменова Макавеева и Даниел Вачков Каменов

12.12.2013 г. –един учебен час.Присъстват 14 ученици.  Отсъстващи ученици –1 /един/-Кристиян Тимчев Колев

19.12.2013 г. –един учебен час. Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Митка Мигленова Тошкова и Петър Венциславов Петров.

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Проведени са общо 3 /три/ часа с групата.

Занимания та с учениците се провеждат съгласно изготвените индивидуални планове за работа с всеки ученик и са насочени към овладяване на знания по:.

-Пунктуация в текста.

-Четене на художествен текст – лирика.

.За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици.

За  м.Януари 2014 г. работата с групата протече съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири/  занимания с групата на следните дати:

09.01.2014  г. –един учебен час. Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2 /двама/-Асен Ивайлов Асенов и Цветослав Пешков Павлов.

16.01.2014 г.-един учебен час.Присъстват 13 ученици.Отсъстват 2 /двама/ – Таня Венциславова Петрова и Петър Венциславов Петров.

23.01.2014 г. – един учебен час. Присъстват 13 ученици.Отсъстват-2 /двама/-Таня Венциславова Петрова и Калин Иванов Пенков.

30.01.2014 г.-един учебен час.Присъстват 13 ученици. Отсъстват – 2 /двама/-Таня Венциславова Петрова и Кристиян Тимчев Колев.

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Занимания та с учениците се провеждат съгласно изготвените индивидуални планове за работа с всеки ученик и са насочени към овладяване на знания за:

-Звучни и беззвучни съгласни.

-Правила за писане.

-Подробен преразказ.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици.

На 3.02.2014 г. през отчетния период занимания в групата не са проведени.

За м. февруари 2014 г. часовете в групата по дейност 4 „Допълнителни занятия по БЕЛ прогимназиален етап“ протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1 .На 06.02.2014 година са проведени занятия с групата по следните теми: „Четене на художествен текст с разбиране.“ „Анализ на художествен текст.“

От групата отсъства Ася Тошкова по уважителни причини

2.На 13 02.2014 г. са проведени занятия с групата по следните теми: „Четене на художествен текст с разбиране.“ „Анализ на художествен текст.“

От групата отсъства Цветослав Пешков по уважителни причини

3. На 20.02.2014 г.са проведени занятия с групата по следните теми: „Четене на художествен текст с разбиране.“ „Анализ на художествен текст.“

От групата отсъства Таня Венциславова по уважителни причини

4. На27 02.2014 г. са проведени занятия по следните теми : „Четене на художествен текст с разбиране.“ „Анализ на художествен текст“

От групата отсъства Митка Мигленова по уважителни причини

Проведени са общо 4/четири/ часа.За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

Учениците придобиха знания и умения да отговарят на въпроси свързани с текста и да осмислят,и анализират прочетен текст.

За м. Март работата с групата

1.         На 06 03.2014 г. е проведени занятия на тема „ Есе“ Проведени- 2 часа

Отсъства Виляна Марянова по уважителни причини.

2.         На 13.03.2014 г. е проведени занятия на тема „ Резюме на текст“ Отсъства Кристиян Тимчев по уважителни причини. Проведени- 2 часа

3.         На 20.03.2014 г. проведени занятия на тема: CV,Молба,Заявление. Отсъства Калин Пенков по неуважителни причини. Проведени-2 часа

4.         На 27.03.2014 г. е проведени занятия на тема: „СУ.Молба,Заявление. Отсъства Ася Тошкова по уважителни причини.

Проведени- 2 часа

5.         На       30 03 2014г. Проведена екскурзия с маршрут г.Габрово-г.Търново. Посетени обекти: „Етъра“, „Мозей на образованието“

Проведени 4 часа.

6.         На       31 03 2014г. Проведена екскурзия с маршрут г.Габрово-г.Търново. Посетени обекти: „Царевец“, „Арбанаси“ Проведени 4 часа. Общо проведени 16 часа.

 

1. На 1.04.2014 г. е проведена екскурзия до Габрово и Велико Търново Отсъстват 7 /седем/ ученика.

Проведени- 4 часа с цел посещение на туристически обекти.

2.         На 03.04.2014 г. проведени занятия ка тема: Изходно ниво. Няма отсъстващи.

Проведени-2 часа

Присъственост за периода на целият проект 85%.

В СОУ „Васил Воденичарски“през месец октомври бяха проведени пет занятия (сряда – 2,9, 16,23,30 октомври)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията на 23.10 отсъстваха Ивана Николаева Иванова, Деница Николаева Иванова, Георги Росенов Георгиев, Илияна Веселинова Иванова, поради заболяване.  С останалите деца от групата бяха  разгледани следните теми: „ Звучни и беззвучни съгласни звукове и техните букви”, „Писане на имена”, „Езикови упражнения”, „ Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Глаголи”. По време на занятията бяха използвани работни листа, съобразени с материала.

Децата  с радост и удоволствие използваха предоставените им игри „Писменка” и „Азбука”.

 

През месец ноември бяха проведени четири занятия (сряда – 6,13,20,27 ноември)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията на 06.11 .отсъства Кристиян Цветанов Кирилов, на 20.11 Георги Росенов Георгиев, на27.11отсъстваха Илияна Веселинова Иванова и Десислава Георгиева Ангелова поради заболяване. Поради преместване в друго училище на 07.11.2013г., проекта напусна ученичката Ирина Данаилова Методиева. В целевата група постъпи Нелина Пламенова Кръстева от същата дата, беше проведен тест и изработена индивидуална програма. С останалите деца от групата бяха  разгледани следните теми:

„ Писане на текст под диктовка”, „Писане на имена”, „Езикови упражнения”, „ Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Глагол  – лице и число”. По време на занятията бяха използвани работни листа, съобразени с материала.

Децата  с интерес прочетоха любими приказки от предоставените им книги .

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец ноември.

През месец декември бяха проведени три занятия (сряда – 4 ,11, 18,декември)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията на 04.12 отсъстваха Десислава ГеоргиеваАнгелова,Гергана Валериева,и на 18.12.Даниела Росициева Георгиева поради заболяване.  С останалите деца от групата бяха  разгледани следните теми: „Думи в речта”, „Езикови упражнения”, „ Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Глаголи – род ,число и време”. По време на занятията  бяха използвани работни листа ,и учебни поматала, съобразени с материала.

Децата  с радост и удоволствие използваха предоставените им игри „Писменка” .

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец декември.

През месец януари бяха проведени четири занятия (,сряда – 8,15,22, 29,януари)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията  отсъства Даниела Росициева Георгиева на 08.01,22.01,Десислава Георгиева Ангелова на 22.01,Косара Красимирова Колева на 29.01, поради заболяване.  С останалите деца от групата бяха  разгледани следните теми: „Думи в речта”,   „ Четене на текст”, „Трудности при писмено общуване”, „Глаголи – род ,число и време”, ,,Видове изречения”. По време на занятията  бяха използвани работни листа ,и учебни поматала, съобразени с материала.Някои от групата донесоха своята любима книга, и прочетоха откъс от нея на своите другарчета.

Децата играеха и учиха с играта „Писменка”,  решаваха кръстословици с думи от изучените теми ( съществително име, прилагателно име и глагол).Проведена беше състезателна игра по отбори „Подреди думите в изречение “

 

    През месец февруари бяха проведени четири занятия (сряда – 5,12,19,26, февруари)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията  отсъства Даниела Росициева Георгиева на 05.02.,19.02..,Мирослав Младенов Янчев  на 19.02.,Кристиян Цветанов Кирилов на 26.02.поради заболяване. Присъсвието на занятията е 93% .  С останалите деца от групата е работено предимно върху овладяване на правописните норми, подобряване на техниката на четене, време на глаголите и видове изречения. На всички ученици са обхванати пропуските и затрудненията от учебния материал и се работи индивидуално. По време на занятията  бяха използвани работни листа и учебни помагала съобразени с материала, презентации за Васил Левски и Трети март.

За задържане  интереса на децата, в часовете се включват различни игри за отмора и забавление.

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец февруари

През месец март бяха проведени три занятия (сряда – 12,19,26,март)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”.От занятията отсъства Калоян Емилов Донков на12.03,19.03,26.03,ДениславВеселиновАнгеловна19.03,ДесиславаГеоргиева Ангелована19.03,Гергана Валериева Георгиева на19.03,Ангел Георгиев Ангелов на19.03,поради заболяване. Присъствието на занятията е 90%.С останалите деца от групата е работено предимно върху овладяване на правописните норми, съществително име,прилагателно име ,глагол и видове изречения. По време на занятията  бяха използвани тестове и учебни помагала съобразени с материала.

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец март

През месец април бяха проведени две занятия (02. и 03. 04.2014 г.)  с децата от Дейност 3 „ Допълнителни занятия по БЕЛ в начален курс”. От занятията отсъства Калоян Емилов Донков поради заболяване  . Присъствието на занятията е 94%.

На  участниците в групата бяха направени тестове за установяване нивото на усвоените знания в края на проекта.Калоян Емилов е настанен в болница и няма тест-изходно ниво на знанията. Последните занятия завършиха с прочит на весели истории,гатанки и стихотворения

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец април.

 

За м.Октомври 2013 г. в ОУ „Горан Червеняшки“ часовете в групата по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

09.10.2013 г. – отсъстващи ученици – 1 /един/-Веселка Пепиева Вачова

16.10.2013 г. – отсъстващи ученици –1 /един /–Диан Тошков Матеев

23.10.2013 г. – отсъстващи ученици – няма

30.10.2013 г. – отсъстващи ученици – 1 /един/ – Николинка Анелиева Валентинова

Отсъствията на учениците  са  по уважителни причини-

Общо проведени часове- 4 /четири/ часа.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.Ноември 2013 г. часовете в групата по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

06.11.2013 г. – Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици—1-Веселка Пепиева Вачова- по здравословни причини.

13.11.2013 г. –Присъстващи ученици-14.Отсъстващи ученици –1 /един /–Алекс Иванов Пенков – по семейни причини.

20.11.2013 г. – Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици – 2-Диан Тошков Матеев и Гергана Сонева Георгиева-по здравословни причини.

27.11..2013 г. –Присъстват 12 ученици.Отсъстващи ученици – 3 – Диан Тошков Матеев, Гергана Сонева Георгиева и Матьо Каменов Иванов-по здравословни причини.

Общо проведени часове- 4 /четири/ часа.

Занятията са проведени сас следната тематична насоченост:

-Звук и буква „Дз“

-Писане на думи и изречения с правописни особености.

-Преразказ на мит.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.Декември 2013 г. часовете в групата по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 3 /три/ занимания с групата по дати както следва:

04.12.2013 г. – Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици—2/двама/-Валя Гитова Николаева и Гергана Сонева Георгиева- по здравословни причини.

11.12.2013 г. –Присъстващи ученици-13.Отсъстващи ученици –2 /двама /–Гергана Сонева Георгиева и Венеамин Лъчезаров Венелинов – по семейни причини.

18.12.2013 г. – Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1/един/-Светлин Иванов Пенков-по здравословни причини.Общо проведени часове- 3 /три/ часа.

Занятията са проведени със следната тематична насоченост:

-Звук и буква Ц, Х, Ч, Щ.

-Писане на съчетания в думи и изрази.

-Четене на непознат текст.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.Януари 2014  г. часовете в групата по Дейност 3 „Допълнителни занятия по БЕЛ в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

08.01.2014  г. – Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1/един/-Николинка Анелиева Валентинова-по здравословни причини.

15.01.2014 г. – Присъстват 15 ученици.Отсъстващи ученици няма.

22.01.2014 г. – Присъстват 14 ученици. Отсъстващи ученици – 1 /един/ – Матьо Каменов Иванов –по здравословни причини.

29.01.2014 г. –Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици 1 /един/ – Петър Ивайлов Асенов – по здравословни причини.

Общо проведени часове- 4 /четири/  часа.

Занятията са проведени със следната тематична насоченост:

-Звук и буква Ю и Я..

-Писане на съчетания в думи и изрази.

-Четене на непознат текст.

-Диктовка на кратък текст.

 

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

 

За м.февруари работата с групата е протекла по следния начин:

1.         На 05.02.2014г. е проведено занятие с групата

по БЕЛ с учениците от 2, 3 и 4 клас.Тема:Родопа и Орфей-Ел.Огнянова Отсъства:Светлин Иванов Пенков

2.         На 12.02.2014г. се проведоха занятия с групата по БЕЛ.Тема:Родопа и Орфей Ел.Огнянова

 

Отсъства един ученика по уважителни причини: Петър Ивайлов Асенов

3.         На 19.02.2014г. е проведено занятие с групата по БЕЛ .Тема : Живот пронизан от слънцето -Егзюпери

Отсъства един ученик – Венеамин Лъчезаров Венелинов по здравословни причини.

4.         На 26.02.2014г. е проведено занятие с групата по БЕЛ.Тема:Живот пронизан от слънцето – Егзюпери

Отсъстват двама ученика : Гергана Сонева Георгиева и Николинка Анелиева Валентинова по здравословни причини.

Общо проведени часове – 4 /четири/часа.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.март работата с групата е протекла по следния начин:

1.         На 05.03.2014г. е проведено занятие с групата

по БЕЛ с учениците от 2, 3 и 4 клас.Тема:Четене на текст – усъвършенстване на четивната техника.

Отсъства:Петър Ивайлов Асенов по здравословни причини.

2.         На 12.03.2014г. се проведоха занятия с групата по БЕЛ.Тема:Препис на текст – спазване на графичните изисквания.

Отсъства един ученик по уважителни причини:Николинка Анелиева Валентинова

3.         На 19.03.2014г. е проведено занятие с групата по БЕЛ .Тема : Съчиняване по опорни думи и изрази.

Отсъства един ученик – Цветелина Каменова Макавеева по здравословни причини.

4.         На 26.03.2014г. е проведено занятие с групата по БЕЛ.ТемаЮдговор на въпрос към литературен текст.

Отсъстващи няма

Общо проведени часове – 4 /четири/часа.

За м.април работата с групата е протекла по следния начин:

1. На 01.04.2014г. е проведено занятие с групата

по БЕЛ с учениците от 2, 3 и 4 клас.Тема:Подготовка за самостоятелна работа. Присъстват всички ученици.

2.         На 02.04.2014г. се проведоха занятия с групата по БЕЛ.Тема:Самостоятелна работа по БЕЛ -изходно ниво.Тест – изходно ниво.

 

3.         Присъстват всички ученици.

Общо проведени часове -5/пет/часа. Присъственост за периода на целия проект 85%