4 – Допълнителни занятия по математика

Дейност 4: Провеждане на допълнителни занятия по математика с ученици, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес

  • Вече са сформирани групи с ученици, които изпитват затруднение при усвояването на знанията по математика.
  • В СОУ «Васил Воденичарски» вече има група от 15 ученици от 1 до 4 клас и група от 5 до 8 клас от 15 ученици
  • В ОУ «Горан Червеняшки» също има група от 15 ученици от 1 до 4 клас и група от 5 до 8 клас от 15 ученици
  • Ръководител на група за допълнителни занимания по математика в начален етап в СОУ „Васил Воденичарски“  е госпожа Ботка Ценова, а на групата в прогимназиален етап – госпожа Петя Цветанова.

 Занимания на 10.07.2013 г.

В групата на начален етап учениците работят  с интерес  в учебните помагала по математика; учат математика , докато се забавляват с игрите „Цифренка“ и „Занимателна математика“

Група на прогимназиален етап в СОУ „Васил Воденичарски“

На 10.07.2013 г. за упражняване на действия с дробни числа групата работи  в урок, създаден да ползва един компютър с много мишки.

През месец юли (от 20 до 31) бяха проведени две занятия (сряда – 24, 31 юли)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”. От занятието  на 31.07 отсъстваха учениците Теодор Росенов Георгиев и Радостина Валериева Панова. Разгледани бяха темите за събиране и изваждане на числата според съответния клас. В началото на всяко занятие започвахме с устно смятане или играта „Забавна математика”. След това децата работеха в учебните помагала, закупени по проекта и в работните тетрадки. Раздавани им бяха работни листа по темите, в които децата решаваха задачи.

Децата  с радост и удоволствие играха на компютърната игра „Цифренка” .

През месец август бяха проведени четири занятия (сряда – 7,15,21,28 август)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”. В групата беше включена и Ани Тихомирова Трифонова. От занятията  на 31.07 отсъстваха учениците Дилян Цветанов Димитров, Борис Ивов Иванов, Велислава Владимирова Петрова, Ани Тихомирова Трифонова, Ивана Анатолиева Иванова и Теодор Росенов Георгиев, защото бяха на зелено училище в гр. Китен. Останалите ученици посещаваха редовно занятията. Работиха в учебните помагала, закупени по проекта и в работните тетрадки. Играха на компютърната игра и с играта „Забавна математика“. Раздавани им бяха работни листа по темите, в които децата решаваха задачи и оцветяваха получените картинки.

Изготвени и попълнени са присъствените списъци на учениците за месец август.

През месец септември бяха проведени две занятия (сряда – 18, 25 септември)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”. По желание на родителите в групата бяха приети нови ученици от 1 клас – Анели Валентинов Кръстев, Кристина Цветанова Ангелова, Микаела Валериева Георгиева, Росен Георгиев Ангелов. Учениците, които вече са в пети клас преминаха в групите на прогимназията.

Всички присъстваха на занятията. През първия час на 18.09. беше направена проверка за установяване знанията и уменията на учениците. Въз основа на показаните резултати бяха изготвени индивидуални планове за всеки ученик.

В групата на прогимназиален етап на СОУ „Васил Воденичарски“ през месец юли бяха проведени пет занятия (сряда –3, 10, 17, 24, 31 юли)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас”. Разгледани бяха темите: „Умножение и деление на числата до 1000”/ с ученичката Димитрина Иванова от 5 клас/, „Дробни числа. Действия с дробни числа”/с останалите петокласници/, „Рационални числа. Действия с рационални числа”/ с учениците от 6 и 7 клас/.

В началото на всяко занятие всеки от учениците упражнява таблицата за умножение с

играта „Забавна математика”. Все още една ученичка  изпитва затруднения с табличното

умножение и деление. Някои от другите ученици също понякога се затрудняват.

По темите работихме в национален образователен портал, в тетрадките и на

мултимедийната дъска. На 10.07.2013 г. учениците работиха в урок създаден да ползва

един компютър с много мишки. Темата на урока беше „Хайде на пазар”. Целта беше

учениците да упражнят действията с десетични дроби в ситуации от реалния живот.

В хода на работата установих, че учениците от 6 и 7 клас срещат все още затруднения

при действия с рационални числа, поради което ще работим по-дълго върху темата

„Рационални числа. Действия с рационални числа”. И на тези занятия имаше работни

листа по темите. В работните листа учениците работят по няколко часа, докато бъдат

попълнени.

Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец юли.

 В ОУ „Горан Червеняшки” е  сформирана  група  от 15 ученици, които изпитват затруднения при  усвояването на знанията по математика.

Преди стартирането на занятията преподавателят е определил дефицитите в знанията и са  разработени  индивидуални  планове  за постиженията на всеки ученик – от 30.05 до 10.06 – 30 часа.

Проведени са  занятия с групи, както следва: 13.06., 20.06, 27.06.2013 г. по 4 часа един път в седмицата. До датата на отчета са проведени занятияна 4.07, 11.07, 18.07 по два часа – общо 6 часа.

Проведено е занимание на  25.07.2013 г. – отсъстващи ученици – 1 /един/ – Веселка Пепиева Вачова.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата

За м.Август 2013 г. часовете в групата по Дейност 4 „Допълнителни занятия по математика в начален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

1.Проведени са 4 /четири/ занимания с групата по дати както следва:

01.08.2013 г. – отсъстващи ученици 4/четири/ -Алекс Иванов Пенков, Светлин Иванов Пенков, Веселка Пепиева Вачова, Христо Лъчезаров Венелинов.

08.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 2/двама/-Валя Гитова Николаева и Цветелина Каменова Макавеева.

15.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 3 /трима/ – Гергана Сонева Георгиева, Десислав Красимиров Каменов, Беатрис Каменова Иванова.

22.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 2 /двама/ – Венелин Зорницов Валентинов и Силвестър Борисов Албеев. С тези ученици са проведени занимания на „Зелено училище” в гр.Китен.

Отсъствията на учениците са по уважителни причини.

За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За  м. Септември 2013 г. часовете в групата  по Дейност 4 „Допълнителни занятия по Математика-начален етап” протекоха по следния начин:

1.     На 19.09.2013 година  е проведена самостоятелна работа  за

установяване дефицита в знанията по математика с учениците от

2, 3 и 4 клас.

Отсъстващи няма.

2.     На  26.09.2013 г. са проведени занятия с групата по Математика

Отсъстват трима ученици по уважителни причини:

Светлин Иванов Пенков

Алекс Иванов Пенков

Цветелина Каменова Макавеева

3.     На 20, 23, 24, 25.09.2013г  въз основа на проведената самостоятелна

работа са изготвени индивидуални планове за работа с всеки ученик

от групата

4.     Поради преминаване в  по-горен клас /5 клас/ групата са напуснали

учениците Силвестър Борисов Албеев и Венелин Зорницов Валентинов

На тяхно място по желание на родителите и на самите ученици

постъпват учениците Анна-Габриела Димитрова Йончева от 2 клас и

Светослава Цветелинова Калоянова от 4 клас.До момента двете

ученички  са участвали в същия проект към клуб „Моят роден край”

Така през м. септември в групата има общо 15 ученици -

 

 

В ОУ „Горан Червеняшки” също е сформирана  група от 15 деца, които изпитват затруднения в обучението си по математика. Преди стартирането на занятията преподавателят е определил  дефицитите в знанията и са  разработени  индивидуални  планове  за постиженията на всеки ученик – общо 30 часа Заниманията на учениците са проведени, както следва: от 1 до 15 юни – 4 часа седмично по 1 час на ден, предвид, че не е завършила учебната година и да се подпомогнат учениците, застрашени от поправителни изпити- на датите: 11.06, 12.06, 13.06.и 14.06.2013 г.и  На 19.06 и 26.06. 2013 г. занятията са по 4 часа на ден. Отсъстващи ученици от целевата група – на 19.06. -3  и на 26.06.2013 г. – двама ученици.През м. юли до отчета са проведени занятия на 3.07, 10.07, 17.07.2013 г. по два часа

24.07.2013 г. – отсъстващи ученици – 2 /двама/ – Боряна Ивайлова Асенова и Ася Гошкова Кръстева.

31.07.2013 г. – отсъстващи ученици – 3/трима/-Камелия Каменова Макавеева, Митка Мигленова Тошкова и Петър Венциславов Петров.

Отсъствията на учениците са по уважителни причини.

 

1.   За м.Август 2013 г. часовете в групата по Дейност 4 „Допълнителни занятия по математика в прогимназиален етап” протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4/четири/ занимания с групата по дати както следва:

07.08.2013 г. – отсъстващи ученици няма

 

14.08.2013 г. – отсъстващи ученици –няма

 

21.08.2013 г. – отсъстващи ученици – 7 /седем/ – Асен Ивайлов Асенов и Таня Венциславова Петрова, Митка Мигленова Тошкова, Цветослав Пешков Павлов, Боряна Ивайлова Асенова, Наско Анатолиев Радков, Ася Гошкова Кръстева. С тези ученици са проведени занимания на „Зелено училищи” гр.Китен

 

28.08.2013 г. – отсъстващи ученици –7 /седем/ – Асен Ивайлов Асенов и Таня Венциславова Петрова, Митка Мигленова Тошкова, Цветослав Пешков Павлов, Боряна Ивайлова Асенова, Наско Анатолиев Радков, Ася Гошкова Кръстева. С тези ученици са проведени занимания на „Зелено училищи” гр.Китен

2.Проведени са общо 8 /осем/ часа

3.За посочения период няма напуснали и новозаписани ученици в групата.

За м.септември работата с групата е протекла по следния начин:

1.     На 18.09.2013г. са проведени самостоятелни работи за установяване дефицитите

в знанията по Математика с учениците от 6, 7 и 8 клас.

Отсъстващи няма.

2.     На 25.09.2013г. се проведоха занятия  с групата по Математика.

Отсъстваха четирима ученика ученика по уважителни причини:

Камелия Каменова Макавеева

Цветомира Пепиева Вачова

Кристиян Тимчев Колев

Виляна Мариянова Петрова

3.     На 19, 20, 23, 24 и 26 са изработени индивидуални  планове за работа с

всеки ученик от групата.

4.     Групата  продължава със същите ученици.

Няма напуснали. Няма придошли.

 

 

 

 

При групата по Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”

в СОУ „Васил Воденичарски“през месец октомври бяха проведени пет занятия (сряда – 2,9,16,23 и 30)  .

На занятията присъстваха всички ученици без Нихатка Мариелова Василева, която отсъстваше и от училище по здравословни причини.

В часовете бяха актуализирани знанията на учениците за сравняване, събиране и изваждане на естествените числа. Децата познават, посочват, назовават, откриват и пишат правилно цифрите на числата. Използват правилно знаците (<,>,=) при сравняването на числата. Определят вярно мястото на дадено число в числовата редица. Разбират смисъла на действията събиране и изваждане и използват правилно знаците (+, -).

Изготвени и попълнени са присъствените списъци на учениците за месец октомври.

През месец ноември бяха проведени четири занятия (сряда – 6,13,20 и 27)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”.

Учениците пишат правилно цифрите на изучените числа и числовите изрази, записани с тях. Разбират смисъла и записват правилно действията събиране и изваждане. По-трудно с учебния материал се справят: Анели Валентинов и Росен Георгиев от 1 клас, Дилян Цветанов и Радослав Тодоров от 2 клас. С ученичката Антония Владимирова от 3 клас отделихме повече време за решаване на текстови задачи, а с децата от 4 клас решавахме повече задачи за намиране на неизвестно число и числови изрази.

 

През месец декември бяха проведени три занятия (сряда – 4, 11 и 18)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”.

Занятията започвахме с устно смятане или играта „Забавна математика”, с която децата от 3 и 4 клас  проверяваха и припомняха знанията си за  таблицата за умножение и деление. През останалото време  работеха в учебните помагала, закупени по проекта и в работните тетрадки. Учениците разбират смисъла и записват правилно действията събиране и изваждане. Решаваха задачи със събиране и изваждане на числата с и без преминаване. Най-трудно с учебния материал се справя Росен Георгиев Ангелов.

Учениците  посещаваха редовно занятията и отсъстваха само по здравословни причини.

През месец януари бяха проведени четири  занятия (на 8,15,22 и 29 януари)  с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика в начален курс”.

С децата от 1 и 2 клас решавахме задачи със събиране и изваждане на числата без преминаване. Раздавани им бяха работни листа, в които децата решаваха задачи и оцветяваха получените картинки. Работиха и в учебните помагала и работните тетрадки.

По време на занятията с децата от 3 и 4 клас повече време отделихме за актуализиране знанията им за таблицата за умножение и деление. Използвахме играта „Забавна математика“, раздавани им бяха работни листа, в които децата решаваха задачи с таблично умножение и деление и оцветяваха получените картинки. През останалото време  работеха в

учебните помагала, закупени по проекта и в работните тетрадки.

Поради чести отсъствия от учебните занятия най-трудно с учебния материал се справя Росен Георгиев Ангелов.

Учениците  посещаваха редовно занятията и отсъстваха само по здравословни причини.

IMG_3235

 

„ Допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас”

          В СОУ „Васил Воденичарски“ през месец октомври бяха проведени четири занятия (на 2, 9, 16, 23 октомври) по един учебен час с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас”. С учениците от групата работихме върху работни листа към темите: „Умножение и деление на числата до 1000”/ с ученичката Димитрина Иванова от 6 клас и Велислава Петрова /, „ Дробни числа. Действия с дробни числа”/ с учениците от 6 кл./,  Рационални числа. Действия с рационални числа”/ с учениците от 7 и 8 кл./.

Димитрина  решава примери с умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа

с едноцифрено число. В групата е и  ученичката Велислава  Владимирова Петрова от 5 клас, с която

работихме върху четенето, писането, сравняването на естествени числа и действията с тях.

С Веселин Методиев и Мартин Калоянов работихме с геом. фигури и тела и намирането на

обиколки и лица. Мартин решава задачи с практическо приложение на обиколките и лицата на

геом. фигури. Останалите ученици от групата работиха по предварително подготвените работни

листа.

През месец ноември бяха проведени четири занятия (на 6, 13, 20, 27 ноември) по един учебен час с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас”. С учениците от групата работихме върху работни листа към темите: „Умножение и деление на числата до 1000”/ с ученичката Димитрина Иванова от 6 клас и Велислава Петрова от 5 кл./, „ Дробни числа. Действия с дробни числа”/ с учениците от 6 кл./,  Рационални числа. Действия с рационални числа”/ с учениците от 7 и 8 кл./ и в Национален образователен портал върху темите „Лице на правоъгълник”, „Лица на многоъгълници“ и “Задачи от движение” .

През този месец (на 14. 11. 2013 г.) групата напуснаха двама ученика Горан Даниелов Калоянов и Мартин Даниелов Калоянов, поради преместване в друго училище. На тяхно място в целевата група се записаха учениците Цветелин Ралицов от 6 клас и Тихомир Митков Христов от VIIIа клас.

С тези ученици проведохме тест за определяне нивото на усвоени знания и умения по математика за съответните класове. Изготвени са индивидуални програми за всеки от тях.

Работните листа на Димитрина Иванова и Велислава Петрова са картинки за оцветяване с примери

за намиране на неизвестно число и пресмятане на изрази, съдържащи действия с естествени числа.

Целта беше след като решат примерите да получат цветовете за оцветяване и да оцветят

картинките.

С Веселин Методиев и Мартин Калоянов довършваха работните си листа от геометрични фигури –

намиране на обиколки и лица(на 6 и 13.11.2013г.) и Веселин започна нов работен листза намиране

лица на геометрични фигури. Останалите ученици от групата работиха по предварително

подготвените работни листа.

От занятия отсъстваха:

  • Велислава Владимирова Петрова – 06.11.2013 г.
  • Ванеса Михайлова Цветанова – 13.11.2013 г.

по здравословни причини.    Изготвен и попълнен е присъственият списък на учениците за месец ноември.

През месец декември бяха проведени две занятия (на 4, 11 декември) по един учебен час с децата от Дейност 4 „ Допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас”. С цялата група работихме върху предварително подготвени работни листа за оцветяване с логически задачи за откриване член на числова редица и в Национален образователен портал върху темите „Операции с десетични числа” и „Проценти“

През месец януари бяха проведени четири занятия (на  8, 15, 22 и 29 януари) по един учебен час. С цялата група работихме върху предварително подготвени работни листа за оцветяване с логически задачи за откриване член на числова редица /довършвани от м. декември/ и в работни листа от действия с рационални числа, а с Димитрина Иванова отново упражнявахме таблицата за умножение.