5 – Фолклор, история и традиции на ромския народ

Дейност 5: Фолклор, история и традиции на ромския народ

Цели на дейността: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда

Основен акцент ще бъде засилването на връзките между образованието и културата, за да бъде улеснено и подобрено интегрирането на младите хора от ромската общност, за разширяване на възможностите за придобиване на нови знания и умения,необходими за активно участие в обществения живот.

     1. Клуб „Фолклор на етносите”, в който планираме да се изучават български и ромски песни, танци, предания и легенди в СОУ „В.Воденичарски”.
Клубът ще включва 12 деца от 5 до 7 клас. Заниманията ще бъдат в рамките на 68 учебни часове. Предстои провеждане на викторина и програма, представяща наученото за 8 април – международен ден на ромите.

Цел на дейността: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

на дейностите в клуб „Фолклор на етносите”

 

Хорариум часове: 68 часа годишно

 

Цели:

 

-         Интегриране на ромските деца в обществото.

-         Конкретно за ромската общност дейността е насочена от една страна към създаване на условия за запазване на тяхната идентичност и от друга страна – равния достъп в културния живот на обществото.

-         Възпитаване на учениците и децата в дух на етническа толератност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите.

-         Формиране на познавателни,  комуникативни и практически умения.

-         Насърчаване на  талантливите деца с цел запознаването  им с традиционните етно – култури и съхраняването на културното многообразие у нас.

-         Формиране на чувство за гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

 

 

Очаквани резултати:

 

-         Изучаването и представянето на ромския фолклор в паралел с българския ще позволи на ромските деца да  се запознаят с наследеното духовно богатство  и да оценят неговата стойност.

-         Съставяне на  цялостна картина за живота и културата на ромите в България в миналото и днес.

-         Децата да осъзнават и ценят ролята на ромската ( фолклорна и авторска ) музика в съвременната българска музика.

-         Придобиване на практически опит за работа в екип.

 

Критерий за оценка на дейността:

 

-         Интересът и мотивацията на ученика за участие и работата в клуба.

-         Индивидуалното развитие на способностите на ученика в процеса на обучение.

-           Развиване на музикално – слухови представи.

-         Развиване на музикално-певческите и хорови умения и навици.

-         Развитие на музикално-певческите способности.

-         Развитие на комуникативно-речевите способности чрез възпроизвеждане на песните.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО ЧАСОВЕ

 

№ по ред

 

 

Дата

Тема на заниманието

Брой часове

1.

05.06.2013 г.

Запознаване на групата, цели и основни занимания по теми.Беседа на тема „История на ромския народ”Ромите в България – произход на ромите.

 

3 ч.

2.

13.06.3013 г.

Беседа на тема „История на ромския народ”Ромски  приказки.

 

3 ч.

3.

19.06.2013 г.

Български приказки. 

3 ч.

4.

26.06.2013 г.

Беседа на тема „История на ромския народ”Ромски  предания и легенди. 

3 ч.

5.

03.07.2013 г.

Български предания и легенди. 

3 ч.

6.

10.07.2013 г.

Беседа на тема „История на ромския народ”Календарни и семейни празници на ромите . 

3 ч.

7.

17.07.2013 г.

Календарни и семейни български празници. 

2 ч.

8.

24.07.2013 г.

Ромски фолклор. Изучаване на ромски песни. 

2 ч.

9.

31.07.2013 г.

Ромски фолклор. Изучаване на ромски песни. 

2 ч.

10.

07.08.2013 г.

Български фолклор. Изучаване на български народни песни.

2 ч.

11.

21.08.2013 г.

Български фолклор. Изучаване на български народни песни. 

2 ч.

12.

04.09.2013 г

Български фолклор. Изучаване на български народни песни. 

2 ч.

13.

18.09.2013 г.

Български фолклор. Изучаване на български народни песни. 

2 ч.

14.

09.10.2013 г

Ромски фолклор. Изучаване на ромски танци.

2 ч.

15.

23.10.2013 г

Ромски фолклор. Изучаване на ромски танци.

1 ч.

16.

30.10.2013 г

Ромски фолклор. Изучаване на ромски танци.

1 ч.

17.

06.11.2013 г.

Български  фолклор. Изучаване на български народни танци.

2 ч.

18.

13.11.2013 г.

Български  фолклор. Изучаване на български народни танци.

2 ч.

19.

20.11.2013 г.

Български  фолклор. Изучаване на български народни танци.

2 ч.

20.

04.12.2013 г.

Изучаване на местни , автентични  ромски песни .

2 ч.

21.

11.12.2013 г. Изучаване на местни , автентични  ромски песни .

2 ч.

22.

18.12.2013 г.

Изучаване на местни , автентични  ромски  танци. Абдай, Челеуна, Изручана.

2 ч.

23.

08.01.2014 г.

Изучаване на местни , автентични  ромски  танци. Абдай, Челеуна, Изручана.

2 ч.

24.

15.01.2014 г.

Изучаване на местни , автентични  български народни песни.

2 ч.

25.

22.01.2014 г.

Изучаване на местни , автентични  български народни песни .

2 ч.

26.

05.02.2014 г.

Изучаване на местни , автентични  български  хора.Абдай, Ситната и Бануца.

2 ч.

27.

12.02.2014 г.

Изучаване на местни , автентични  български  хора. Абдай, Ситната и Бануца.

2 ч.

28.

19.02.2014 г. Изучаване на местни , автентични  български  хора. Абдай, Ситната и Бануца.

2 ч.

29.

05.03.2014 г. Съпоставка между местни , автентични  български/  Абдай, Ситната и Бануца/  хора и   местни , автентични  ромски  / Абдай, Челеуна, Изручана/ хора.

1 ч.

30.

12.03.2014 г. Авторски ромски песни

1 ч.

31.

19.03.2014 г. Авторски български песни

2 ч.

32.

26.03.2014 г. Ориенталски ромски танци.

2 ч.

33.

08.04.2014 г. Представяне на викторина на тема” История на ромския народ”Концерт – ромски и български фолклор.

2 ч.

 

 

 

 

Изготвил: Димитринка Илиева Георгиева

Ръководител на дейност № 5: Фолклор, История и традиции на ромския народ.

2. Клуб „Приложни изкуства”.
Изграден е към СОУ „В.Воденичарски”с 15 деца – ученици от 4 до 11 клас. Предстоят занимания в рамките на 68 учебни часа. На 8 април ще бъде подредена изложба, представяща работата на клуба.

3. Клуб „Народните традиции в багри и цветове”
Изграден е клуб за изучаване на българските и ромските традиции в ОУ „Горан Червеняшки”, участници 15 ученици от първи до четвърти клас. В рамките на 68 учебни часа учениците ще се запознават с историята на ромите, ще пресъздават в рисунки и апликации моменти от бита на ромите.
По случай 8 април ще бъде подготвена и проведена викторина на тема „История на ромите” с награди за участниците. Същата ще бъде съпътствана с изложба на пана и рисунки, които отразяват културната идентичност на ромите и техния бит.
На 8 април, ще бъде проведен заключителен концерт, свързан с наученото и постигнатото при реализирането на всички дейности по проекта.

В работата на трите клуба активно ще се включват и родители роми, които ще споделят своя опит и знания. Те ще бъдат канени и на всички изяви на клубовете.

  • С участниците в трите клуба предстои провеждане на тридневна екскурзия до Етъра за запознаване с българските народни занаяти и творчество.
  • Събраните материали при дейността на трите клуба ще бъдат включени в брошура„Народните традиции в багри и цветове”.

Ръководител на клуб „Приложни изкуства“ на СОУ „Васил Воденичарски“ е госпожа Татяна Станишева – старши учител по изобразително изкуство.

На 10.07.2013 г. работилницата по приложни изкуства събра за поредно занимание децата от групата, включени в проекта.

Под вещото ръководство на госпожа Татяна Станишева децата развиват своите умения.

Клуб „Фолклор на етносите“  има занимания в читалище „Просвета“. Ръководител на клуба е госпожа Димитринка Георгиева.

ДОКЛАД

за работата на клуб „Фолклор на етносите” в Дейност 5

     На 24.07 /2 уч.часа/ и 31.07.2013 г. /2 уч.часа/ с децата от клуба  работихме по темата : Ромски фолклор. Изучаване на ромски песни.

Интересът на децата беше много голям относно фолклора на ромите, защото изслушахме  песните: „Като горско цвете си ти”, „Чайорие, шукарие”, „Циганско сърце”.

Работихме върху песента „Джелем, джелем” – химн на ромите , с цел насърчаване на талантливите деца и запознаването им с културното многообразие у нас.

Интересът на децата беше мотивиран от това, че всеки от тях постепенно придобива практически опит за работа в екип, развиват се индивидуалните способностите на всеки от тях. Запознахме се с богатството и красотата на ромския фолклор , основно работихме върху горепосочените песни.

Запознах децата с част от стъпките на ромския народен танц  ”Абдай”.

 

През м.август за 4 уч. часа работихме върху темата „Български фолклор. Изучаване на български народни песни”. Запознахме се с богатството на българския фолклор . Работихме върху песните: ”Две змии се вият мамо”, „Отишла е Бяла Яна”, „Малка мома вода носи” и „ Стоян мама дума”.

През м.септември – 4 учебни часа – усъвършенствахме работата върху горепосочените ромски и български песни.

От 01.09.2013 г. от клуба напусна  Харитина  Георгиева и Теодор Генчев, поради преместване в друго училище.

На мястото на Харитина, от дейност 4 – математика, поради завършване на начален етап Мария-Кристин Радославова Тодорова премина  в дейност 5, клуб „Фолклор на етносите“.

Изготвил: Димитринка Георгиева – ръководител на клуб „Фолклор на етносите“

 

Клуб „Фолклор на етносите“ по дейност 5 „ Фолклор, история и традиции на ромския народ ”-

проведени занятия през месец октомври

     На 9, 23 и 30.10.2013 г.с децата от клуба  работиха по темата : Ромски фолклор. Изучаване на ромски танци.

Интересът на децата беше много голям относно фолклора на ромите, защото разучихме стъпките на танците: „Челеуна”, „Изручана” и „Абдай”.

Работиха върху песента „Джелем, джелем” – химн на ромите , с цел насърчаване на талантливите деца и запознаването им с културното многообразие у нас.

Интересът на децата беше мотивиран от това, че всеки от тях постепенно придобива практически опит за работа в екип, развиват се индивидуалните способностите на всеки от тях. Запознахме се с богатството и красотата на ромския фолклор , основно работихме върху горепосочените танци.

От началото на м. октомври в заниманията се включи  Радостина Николаева Русинова от 5 клас.

     На 6, 13 и 20.11.2013 г. в рамките на 6 уч.часа с децата от клуба  работихме по темата : Български фолклор . Изучаване на български народни танци.

Интересът на децата беше много голям относно българския фолклор, защото разучихме стъпките на танците: „Бануца”, „Шумадия” и „Абдай”.Това са местни народни хора типични за нашия край.

Паралелно с това продължаваме работата върху песните: „Джелем, джелем” – химн на ромите ,”Циганско сърце”, „Чудно горско цвете”,”Джалма”,”Чайорие”.

Интересът на децата беше мотивиран от това, че всеки от тях постепенно придобива практически опит за работа в екип, развиват се индивидуалните способностите на всеки от тях. Запознахме се с богатството и красотата на българския фолклор , основно работихме върху горепосочените танци.

     На 4 и 11.12.2013 г. в рамките на 4 уч.часа с децата от клуба  работихме по темата : Изучаване на местни, автентични ромски песни.    Интересът на децата беше много голям относно ромския фолклор, защото разучихме три нови песни. На 18.12.2013 г. в 2 уч. часа работихме върху стъпките на танците: „Челеуна” и „Абдай”.Това са ромски народни хора.

Постепенно се формират познавателните и практическите умения у децата.В процеса на работа се наблюдава  формиране на чувство за гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

     На 8 и 15.01.2014 г. в рамките на 4 уч.часа с децата от клуба  работихме по темата : Изучаване на местни, автентични ромски танци.    Продължихме работата си върху разучаването на ромските танци „Челеуна” и „Абдай”, доусъвършенстваме и научените български автентични танци”Турлашко и „Шумадия”.На 22.01.2013 г. в 2 уч. часа работихме върху разучаването на българските народни песни „прочуло се младо момче”,”Димитър Рада думаше”и „Малка мома двори мела”.В процеса на работа се развиват музикално-слуховите и музикално-певческите способности и представи на децата.

Постепенно се формира индивидуалното развитие на способностите на децата, формира се чувство на гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

Д  О  К  Л  А  Д

от

                                                Анелия Живкова Ашламашка

Ръководител на дейност 5 клуб „Народните традиции в багри и цветове“

в ОУ „Горан Червеняшки” с.Михайлово,общ.Хайредин,обл.Враца

 

  1. За  м. Октомври 2013 г. работата с клуба  по Дейност 5 „Народните традиции в багри и цветове“ протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

 

Проведени са 5 /пет/  занимания с клуба на следните дати:

 

03.10.2013 г.-Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици -2 /двама/ -Ивана Гитова Николаева, Лило Калоянов Кирилов

 

10.10.2013 г. – Присъстват 14  ученици.Отсъстващи ученици –1/един/-Александра Огнянова Огнянова

17.10.2013 г- -Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици-1/един/ Вероника Христова Радева

24.10.2013 г.-Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици-2 /двама/ Христо Лъчезаров Венелинов и Ивайло Венелинов Ценов

31.10.2013 г. –Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици – 1/един/-Цветелина Викториева Борисова.

Отсъствията на учениците са по уважителни причини.

 

2.Проведени са общо 10/десет/ часа с клуба.

Заниманията с клуба са организирани по глобална тема „Как празнуват ромите“-

Ромската нова година , Банго Васили /Васильов ден/ :

Запознават се с празникаРазказват за Васильов ден и рисуват трапезата за Васильов ден Рисуват ромското семейство на празника.

Петльов ден /Ихтимя/ – Четат легенди и приказки за празника Петльов ден. Рисуват моменти от празника.

„Великден“-Четат приказки и легенди  за празника.Разказват как ромите празнуват Великден в семейството.Изобразяват моменти от празника.

За периода няма напуснали и новозаписани ученици.

Съгласувал:

В.Ефтимова

 

 

Изготвил:

Анелия Живкова Ашламашка

 

За  м.Ноември 2013 г. работата с клуба  по Дейност 5 „Народните традиции в багри и цветове“ протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири//  занимания с клуба на следните дати:

07.11.2013 г.-Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици -2 /двама/ -Ивайла Иванова Ценова и Вероника Христова Радева

 

14.11.2013 г. – Присъстват 13  ученици.Отсъстващи ученици –2 /двама//-Кристина Бориславова Ангелова и Ивайло Венелинов Ценов

21.11.2013 г- -Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици-1/един/ -Лило Калоянов Кирилов

28.11.2013 г.-Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици-1 /един/-Александра Огнянова Огнянова

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Проведени са общо 8 /осем/ часа с клуба.

Заниманията с клуба са организирани по глобална тема „Как празнуват ромите“-

-Гергьовден –запознават се с приказки и легенди за Гергьовден.Изобразяват моменти от празника в семейството.

-Ромските символи- Имат ли ромите своя държава, свой химн и знаме.Да познават знамето и химна на ромите и да се научат да го изобразяват.

За периода няма напуснали и новозаписани ученици.

 

За  м.Декември 2013 г. работата с клуба  по Дейност 5 „Народните традиции в багри и цветове“ протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 3/три/  занимания с клуба на следните дати:

05.12.2013 г.-Присъстват 14 ученици.Отсъстващи ученици -1 /един/ -Цветелина Викториева Борисова

12.12.2013 г. – Присъстват 14  ученици.Отсъстващи ученици –1 /един/-Стефани Асенова Стефанова

19.12.2013 г- -Присъстват 11 ученици.Отсъстващи ученици-4/четири/ -Александра Огнянова Огнянова, станислава Евгениева Стефанова, Вероника Христова Радева и Ивайло Венелинов Ценов.

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Проведени са общо 6 /шест/ часа с клуба.

Заниманията с клуба са организирани по глобална тема „Приказки“-

-Приказки за животни–запознават се с приказката „Цигулката на щъркела“ и рисуват моменти от нея.

-Вълшебни и легендарни приказки- Запознават се с приказката „Заварената и доведената дъщеря“, разказват, рисуват представата си за добро и зло, научават особеностите на вълшебните приказки, рисуват моменти от приказката.

За периода няма напуснали и новозаписани ученици.

За  м.Януари 2014 г. работата с клуба  по Дейност 5 „Народните традиции в багри и цветове“ протекоха съгласно утвърдената учебна програма по следния начин:

Проведени са 4 /четири/ занимания с клуба на следните дати:

 

09.01.2014  г.-Два учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици -2 /двама/ -Ралица Георгиева Константинова и Кристина Бориславова Ангелова.

16.01.2014  г. –Два учебни часа. Присъстват 12  ученици.Отсъстващи ученици –3 /трима/-Ивана Гитова Николаева, Христо Лъчезаров Венелинов и Ивайла Иванова Ценова.

23.01.2014  г- Два учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици-2 /двама/ -Александра Огнянова Огнянова и  Вероника Христова Радева.

30.01.2014 г.-Два учебни часа.Присъстват 13 ученици.Отсъстващи ученици -2 /двама/-Ивайло Венелинов Ценов и Лило Калоянов Кирилов.

Отсъствията на учениците са по здравословни  причини.

Проведени са общо 8/осем/ часа с клуба.

Заниманията с клуба са организирани по глобална тема „Приказки“-

-Вълшебни и легендарни приказки- Запознават се с приказката „Заварената и доведената дъщеря“, разказват, рисуват представата си за добро и зло, научават особеностите на вълшебните приказки, рисуват моменти от приказката.

-Религиозни приказки –„Ромската орисия“

-Анекдотични приказки-„Когато дядо ходил на училище“

-Провеждане на викторина с участниците от клуба по повод ромския празник „Банго Васил“ – честването на ромската Нова година.

За периода няма напуснали и новозаписани ученици.

 Клуб „Приложни изкуства“ 

Клубът „Приложни изкуства“ е  изграден към СОУ „В.Воденичарски”.

През периода от 01.10.-31.10 2013г., дейността на клуб” Приложни изкуства” върви по предвидения план. Посещаемостта е добра, децата работят с удоволствие. През този период 01.10 – 31.10.2013 г. имахме 4 занимания по два часа. Няма напуснали групата или новодошли.Отсъствия имаха: на 02.10.2013- Нарцис Тониев Методиев по болест,на 09.10.2013- Нарцис Тониев Методиев- по семейни причини,Браян Николаев Георгиев- по болест, Йоана Алексиева Велизарова-по болест, на 23.10.2013-Йоана Алексиева Велизарова –по болест,Браян Николаев Георгиев- участие в други училищни дейности.

През периода от 01.11.-30.11 2013г., дейността на клуб” Приложни изкуства” върви по предвидения план. Посещаемостта е добра, децата работят с удоволствие. През този период 01.11 – 30.11.2013 г. имахме 4 занимания по два часа. Напусна групата Ванеса Кирилова Калинова. Причина за напускане – преместване в друго училище. Отсъствия имаха: на 13.11.2013- Браян Николаев Георгиев- по болест и на 20.11.2013

През периода от 01.01.-31.01. 2014г., дейността на клуб” Приложни изкуства” върви по предвидения план. Посещаемостта е добра, децата работят с удоволствие.. През този период 01.01 – 31.01.2014 г. имахме 4 занимания по два часа.На 22.01.14 поради заболяване  отсъстваха  Елена Димитрова Цендова  и Валентин Цветелинов Нинов .

 

Изложба от картини

Рисунки върху дъски

Витражи