8 – Обучение на учители

 

Дейност 8: Обучение на учители
Цел:  Допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда;

Педагогическата теория и практика непрекъснато се обогатява с нови добри практики, методи и техники на работа в междукултурна среда. За прилагане на новите педагогически практики е планирано провеждане на 2 двудневни изнесени семинара за 30 учители, всеки с продължителност 16 учебни часа. Лектори ще бъдат  преподаватели  с богат опит в обучението на учители в областта на междукултурното обучение.

След провеждането на двудневните обучения, учителите и преподавателите  отново ще дискутират  усвоените добри практики в областта на образователната интеграция.

 • За началните учители ще бъдат организирани 3 двудневни обучения в Хайредин . Вече са проведени две обучения (на 8-9 и на 11-12 юни) на началните учители по следните модули:
 •  Изграждане на приобщаваща училищна и учебна среда
 •  Инициативи за сътрудничество между семейство и училище
 •  Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност в условията на мултиетническата среда
 •  Образователен статус на ромската общност в България. Образователен статус на ромската общност в община Хайредин

Обучител: г-жа Пламенка Ангелова – експерт по начално образование в РИО Враца

Обучение на тема

 „Интеркултурно образование в позитивна учебна среда”

от проф. д-р Мария Баева и Ангел Ангелов

 

Обучение на учители от СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин, за работа в мултикултурна и етнически чувствителна среда

 

Подготовка и провеждане на двудневния тематичен обучителен курс:

 

Обучението бе проведено по проект „BG051PO001-4.1.05-0191 „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“”, на СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин

Подготовка и провеждане на двудневния тематичен обучителен курс: „Интеркултурно образование в позитивна учебна среда”

 

Дейност:обучителен семинар с педагогическия състав и тийм билдинг – специалисти от училището – новаторство, изграждане на общи правила и използване на интерактивни методи. 

 

Специфични цели по дейността:

 • Формиране на умения за работа с ученици в позитивна учебна среда и работа в екип;
 • Толерантно отношение към ученици от различни етноси;
 • Подобряване на уменията на педагозите за работа с ученици от различни етноси;

 

Описание на дейността:

 • Целева група по настоящия приоритет са учители от СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин  и учители от ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово. учители, които участват като партньори по проекта.
 • Обучители от СУ”Св.Климент Охридски”

 

Дейности

Поддейности

(начини за реализиране на съответната дейност)

Времеви график за изпълнение

(месеци)

Изпълнител на поддейността

(водеща институция или партньор)

Квалификация на учителите 1.1. Разработване на обучителна програма  месец август Лектори СУ „Св. Кл. Охридски”
1.2.Организиране на семинара месец септември Лектори СУ „Св. Кл. Охридски”
1.3 Реализиране на обучението месец септември Лектори СУ „Св. Кл. Охридски”

 

Формат и съдържание на обучението

 

ü    Място на провеждане – с.Рибарица, хотел «Планината»

ü    Дати на провеждане  –  двудневно обучение: от 8 – 9 септември 2013 год.

ü  Участници – 30 човека: учители от СОУ”Васил Воденичарски” и  учители от ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово

 

 • При организиране и осъществяване на обучителния курс основен подход е предоставяне на  информация,   която:

 

v          да съответства на стандартите за обучение на възрастни и най-добрите европейски/национални практики в междукултурното образование;

v          обучението да е силно фокусирано върху практическите аспекти и ориентирано към придобиването на познания и умения в областта на образование без предразсъдъци, допълнителна компетентност за националните и международните ценности в контекста на демокрацията, стандартите за граждански и човешки права/правата на малцинствата, интерактивните методи на обучение за ползване на материали и програми за образование без предразсъдъци в клас.

 

 • По време на обучителните курсове учителите са обучавани:

 

v          как практически да прилагат в класните стаи придобитите компетентности в сферата на образование без предразсъдъци, ориентирано към ученика и интерактивните методи на обучение при деца от обособени ромски махали за между-културни отношения в училище;

v          как практически да използват образователни материали, изработени по предишни проекти за образование без предразсъдъци, ориентирано към ученика и интерактивните методи на обучение при деца от обособени ромски махали за между-културни отношения в училище.

v          как да споделят и разпространяват усвоените знания сред своите колеги.

Структура и характеристики на обучителните програми

 

v    Програмата за курса е разработена с обща продължителност 16 учебни часа – оптималната продължителност за краткосрочна следдипломна специализация за учители.

v    16 – те учебни часа са разпределени в рамките на 2 дни.

v    Занятията са разпределени: за 8 и 9 септември 2013 г. по 8 учебни часа.

v    Програмата е изградена от два основни блока – теоретичен и емпиричен. Набляга се на практическите занимания в курса, произтичащи от конкретната опитност на учителите.

 

Теоретичните модули в програмата са подкрепени с практически дейности чрез специално разработени:

 • “работни листа”, които ще могат да се използват за справки от учителите и след приключването на курса;
 • обучителни слайдове и мултимедийна презентация на образователнто съдържание, ориентирано към учителите.

 

 • Необходими материали за практическо реализиране на обучителните курсове

 

 • Големи листове хартия (постери) и много разноцветни маркери
 • Стативи за хартията и постерите (флипчарт)
 • Лаптоп и мултимедия.
 • Тиксо (книжно)
 • Помощни материали за всеки участник
 • Допълнителна хартия за бележки, за разработване на план-конспекти, за рисуване за 2 дни
 • Стикери и всякакви други материали, необходими за всяко от упражненията или техниките, които са планирани в програмите.

 

 • Организация на залата за обучителните курсове
 • Пакетите с помощните материали са поставени на всяко място предварително
 • В предната част на залата ще има маса за материали и бележки на водещия, които да са на разположение.

 

 

Отчет за проведеното обучение:

 

ü    При разработването на учебната програма е поставен акцент върху практическата полза за участниците, което е съчетано с предоставяне на съответните теоретични знания.

ü    По основните модули от обучението са подготвени въвеждащи презентации с необходимите теоретични знания.

 

При провеждане на семинара  „Интеркултурно образование в позитивна учебна среда”, организиран по проект  „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“”, на СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин

Се поставиха следните акценти:

v          Преодоляване на предразсъдъци за различие – понятия  интегриране, приобщаване, включване; Компетентности на учителите, свързани с интеграцията и приобщаващото образование; Интеркултурното образование; Методически препоръки за организиране на приобщаващо образование при ограничени ресурси; Как да се планира включване при ограничени ресурси или ключови постановки за успешно и стабилно приобщаващо образование; Сътрудничество с родителите и семействата. Кой помага на учениците със допълнителни образователни потребности в общообразователните училища

v     Функции на социалната среда в подпомагане процеса на обучение и социално включване; Креативност в многообразието и приемане на различието; Психосоциални аспекти на социалното участие; Интеграцията като двустранен процес.

v          За използване на интерактивни методи за обучение в приобщаваща среда за реализиране на ориентирано към ученика образование без предразсъдъци. Приобщаващо образование.

v          Практическо използване на образователни материали, по проблемите на приобщаващото образование и интеркултурните аспекти (на базата на предварително проучване за материалите, постиженията и възможностите за използване в начален, прогимназиален и гимназиален етапи). Обучение и образование на деца с допълнителни образователни потребности в общообразователното училище; Реализация в местните условия и културната среда.

 

По време на обучителния курс учителите бяха обучавани:

 • как пракитчески да прилагат в занималните/класните стаи придобитите компетентности в сферата на интеркултурното, ориентирано към ученика образование в мултикултурна среда (първи модул);
 • как практически да използват образователни материали в тази насока (втори модул).
 • как да мотивират родителите в съмишлие (трети модул).

Разглеждани теми:

ü    Теоретичните блокове са кратки и пряко свързани с дейността на групата – в повечето случаи произтичат от дейностите в групата. Времето за  работа дава възможност за подготовка и провеждане с участниците разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата – работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и видеоепизоди и др.

ü    Целта е да се отвори пространство за дискусия, да се провокират участниците да се включат активно и сами да направят своите изводи за стратегиите си на поведение в професионалната си среда. Основните акценти на проведеното обучение са:

-               запознаване на участниците със същността на интеркултурното образование;

-               предразсъдъци, стереотипи, дискриминация в обучението;

-               организацията на позитивна класна стая;

-               умения за формиране в децата на междукултурен опит;

-               методически указания за изграждане на умения за междукултурни отношения в клас;

-               добри практики от световния опит за ролята на училището в междукултурното обучение.

 

Активност на участниците:

Участниците демонстрираха умения за работа в интерактивна среда и активно се включваха в обсъжданията, не се притесняваха да говорят за себе си и за своя опит.

В групата имаше няколко участници, които се открояваха със своята инициативност и креативност, но нямаше „мъртви души” – според нас всеки намери своето поле за изява и се включи в дейностите – упражнения, ситуации, работа в малки групи, обсъждания и дискусии.

Качествени резултати:

 

 • Придобити знания за интеркултурното образование, ориентирано към детето и базираното върху уменията му за живот в мултикултурна среда, както в контекста на преподаваното знание, така и на интердисциплинарно ниво;
 • Развити компетентности за използване на методи за интеркултурно образование, както и в преподаването на умения за живот в мултикултурна среда;
 • Усвоени компетентности за оценяване на постиженията на децата/учениците, свързани с интеркултурното образование в теоретичен и в практически аспект като умения за живот в мултикултурна среда;
 • Придобити компетентности за работата със семействата – мотивиране за сътрудничество.

Обобщена оценка – според нас обучението постигна своите цели: да даде необходимата информация и знания и да подпомогне изграждането на умения, необходими при  изпълнение на ежедневните служебни задължения на участниците.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

АНОТАЦИЯ НА квалификационното обучение и тренинг:

 

Цел: учителите да осмислят потенциала на образователните направления/учебни предмети, за изграждане на умения за живот у учениците в мултикултурна среда. Изграждането на такива умения трябва да се изведе на над предметно равнище.

 

Теоретична част:

Констатира се, че през последното десетилетие са инвестирани интелектуален потенциал, време, финансови средства за разработването на учебни материали (учебни помагала, учебни тетрадки, книги за учителя, специално ориентирани към подпомагане процеса на интеграция на децата от етническите малцинства, с акцент върху ромите, към формиране на толерантни нагласи и установяване на позитивен интеркултурен диалог). Това са учебни средства, които обикновено са печатни материали (понякога дискове или друг формат на образователната информация), които са предназначени за работа с/на учениците, а някои са в помощ на/за учителя – учебни помагала, учебни тетрадки, книги за учителя и др.

 

Задачи на обучителния курс. Участниците в обучението трябва да:

 • осмислят същността на между-културните отношения в училище чрез интерактивни методи, ориентирани към ученика и базираното върху уменията му за живот в мултикултурна среда, както в контекста на преподаваните от тях учебни предмети, така и на интердисциплинарно ниво;
 • развият компетентности за използване на интерактивни методи в изграждането на между-културни отношения в училище, както и в преподаването на умения за живот в мултикултурна среда;
 • усвоят компетентности за оценяване на постиженията на учениците, свързани с между-културни взаимоотношения в училище в практически аспект като умения за живот в мултикултурна среда;
 • придобият компетентности за предаване на собствен опит в практикуването на между-културни взаимоотношения в училище и на умения за живот в мултикултурна среда и неговото разпространение сред учителската колегия, т. е. да бъдат обучители на свои колеги.

Методология на квалификационния курс. Обучението на учителите трябва да съчетава в единство теоретически и практически аспекти, свързани с приложението на интерактивните методи в обучението и практикуването на между-културни взаимоотношения в училище, ориентирани към ученика  и на умения за живот в мултикултурна среда:

1. Специфика на интерактивните методи и тяхната роля за обучението и практикуването на между-културни взаимоотношения в училище, ориентирани към ученика.

2. Същността на методите на взаимодействие и тяхната класификация и приложение за практикуването на между-културни взаимоотношения в училище.

3. Подготовка на учителите за последващо участие в разпространение на усвоеното на свои колеги чрез отделни предмети.

4. Създаване на компетентност за оценяване на усвоените от учениците постижения в областта на практикуването на между-културни взаимоотношения в училище и нагласи, както и на умения за живот в мултикултурна среда.

5. Анализ на възможностите на интерактивните методи за постигане на целите на базираното върху интеркултура, ориентирана към ученика, както на ниво учебни предмети (тези, по които преподават участниците в обучението), така и на надпредметно, интердисциплинарно равнище.

6. Практическо упражняване на интерактивните методи в контекста на преподаване и практикуване на между-културни взаимоотношения в училище.

Наименование на модула
1.Интерактивните стратегии като обучителен похват за работа с деца от обособени ромски махали. Опити за не-сестематично въвеждане в образователния процес. Традиционно и интерактивно обучение:-          традиционен образователен модел;-          интерактивен образователен модел.Ситуационни методи: методът на конкретните ситуации; казус; симулация; игра; ролева игра; вариянти, предпочитания, препоръки и използването им при работа с деца от обособени ромски махали от І – VІІІ клас в мултикултурна среда.Разрешаване на практически казуси от пряката работа на учителите.
 
Дискусионни методи: анкета; беседа; мозъчна атака; дискусия; обсъждане; дебати; други вариянти, предпочитания, препоръки и използването им при работа с деца от обособени ромски махали от І – VІІІ клас в мултикултурна среда.Разрешаване на практически казуси от пряката работа на учителите.Опитни (емпирични) методи: метод на проектите (работа по проект). Други вариянти, предпочитания, препоръки и използването им при работа с деца от обособени ромски махали от І – VІІІ клас в мултикултурна среда.Разрешаване на практически казуси от пряката работа на учителите.
 
Обобщение – интерактивността в обучението.За и против. Защо? Кога? Къде?:Модели на организация:

 • “Допълнение
 • “Смесване
 • “Извън класната стая
 • Напълно интерактивен
 • “За всекиго по нещо

Варианти на обучението в интерактивен режим:

 • Обучението като изследване (research based education).
 • Ситуативно обучение (situated learning).
 • Инцидентно обучение (incidental learning).
 • “Ученикът като учител” (student teaching).
 • Базирано на работа учене (work-based learning).
 • Проблемно обучение (problem based learning).
 • Съвместно (кооперативно) обучение.

Базирано на игра обучение (game based education).

 

На 14 и 15.09.2013 година в с. Хайредин се проведе третото двудневно обучение на началните учители. Обучител – Пламенка Ангелова. .В обучението участваха тринадесет педагози. Темите, които бяха разгледани са:

Характеристика на целодневния образователно – възпитателен процес в начален етап.

Организация на образователно – възпитателния процес в начален етап;

Планиране на образователно-възпитателния процес;

Целеполагане на образователно-възпитателния процес в начален етап.

Характеристика на оценяването в началното училище.

Видове оценяване според функциите.

Педагозите подобриха практическите си умения чрез дискусии и решаване на казуси в  работни групи.

На 9.11.2013 г. се състоя еднодневно обучение на учителите от СОУ „Васил Воденичарски“ с Хайредин и от

ОУ „Горан Червеняшки“  в с. Михайлово. Педагозите се обучава на тема: “Ненасилствена комуникация в интеркултурното обучение” . Лектор бе господин Ангел Ангелов – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15 и 16 ноември се проведе второто изнесено обучение на учителите по проекта. Този път се състоя

в гр. Етрополе в хотел „Еверест“.

Продължава съвместната ни дейност с обучителите проф. д-р Мария Баева и Ангел Ангелов.

Темата беше „Активното учене“.

Учителите бяха провокирани от своите обучители да се справят в по-нестандартни ситуации от традиционните уроци.  Разгледани бяха много идеи, които дадоха възможност за творчество за решаване от страна на учителите. Разгледани бяха  много примери от богатия опит на обучителите. Екипното изпълнение на задачите  намали напрежението в колектива и  сплоти колегите. Даде се възможност за изява на скрития потенциал на млади колеги,  от свежи идеи се вдъхновиха тези с по-голям опит.

 

ОТЧЕТ

за проведено обучение на тема

 „Активното учене”

от проф. д-р Мария Баева и Ангел Ангелов

 

Обучението бе проведено по проект „BG051PO001-4.1.05-0191 „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“”, на СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин

Място на провеждане – г.Етрополе, хотел «Еверест»

Дати на провеждане –  двудневно обучение: от 16 до 17 ноември 2013 год.

Участници – 30 човека: учители от СОУ”Васил Воденичарски” и ОУ”Горан Червеняшки”, с. Михайлово

Обучението беше с продължителност 16 учебни часа, които бяха разпределени в рамките на 2 дни. Занятия бяха разпределени: на 16 и 17 ноември по 8 учебни часа. Нямаше отсъстващи от занятията.

При разработването на учебната програма бе поставен акцент върху практическата полза за участниците, което бе съчетано с предоставяне на съответните теоретични знания. По основните модули от обучението бяхме подготвили въвеждащи презентации с необходимите теоретични знания.

Разглеждани теми – Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с дейността на групата – в повечето случаи произтичаха от дейностите в групата. Времето за  работа ни даде възможност да подготвим и проведем с участниците разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата – работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и др. Целта ни беше да отворим пространство за дискусия, да провокираме участниците да се включат активно и сами да почувстват «активното учене» върху себе си. Участниците сами направиха своите изводи за стратегиите си на поведение в клас при реализация на «активно учене» в професионална среда. Основните акценти на обучението бяха:

-       запознаване на участниците със същността на активното учене и теорeтичниje постановки по проблема;

-       предразсъдъци и стереотипи в разбирането на активното учене;

-       конструктивизмът и прагматизмът като база и организация на активното учене;

-       практически занимания за формиране в децата на опит за изследване на заобикалящата среда;

-       методически указания за изграждане на умения в децата за активно учене в клас;

-       разглеждане ролята на дидактичната анимация като основа за въвеждане на интерактивност в обучението и стимулиране на активното учене на децата;

-       демонстриране на методични похвати и игри за превръщането на обучението и ученето в «магия»;

-       създаване на предпоставки и провеждане на обучение чрез включване на «кинестезия» в преподаването;

-       добри практики от нашия и световен опит за ролята на активното учене в училището и ролята му в междукултурното обучение.

 

Активност на участниците – участниците демонстрираха умения за работа в интерактивна среда и активно се включваха в игрите, упражненията и обсъжданията, не се притесняваха да говорят за себе си и за своя опит. В работата в групата,  участниците се открояваха със своята инициативност и креативност. Според нас всеки намери свое поле за изява и се включи в разнообразните дейности – упражнения, ситуации, работа в малки групи, обсъждания и дискусии. Коментираха се възможните подходи и дейности за превръщането на «активното учене» във възможен сценарий в работата на учителите в двете училища – участници в проекта.

Обобщена оценка – според нас обучението постигна своите цели: да даде необходимата информация и знания и да подпомогне изграждането на умения, необходими при  изпълнение на ежедневните служебни задължения на участниците. Бяха формирани умения за търсене на своеобразни индивидуални подходи за работа, стимулиращи изграждането на учебна среда, която да подпомага развитието на активното учене в клас.

 

20.11. 2013 год.                                                        Изготвил: проф. д-р Мария Баева

Ангел Ангелов

След края на обучението групата посети  историческия  музей в Етрополе и Етрополския манастир.

ОТЧЕТ

за проведено обучение на тема

 „Емпатията”

от Ангел Ангелов

 

Обучението бе проведено по проект „BG051PO001-4.1.05-0191 „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“”, на СОУ “Васил Воденичарски”, с.Хайредин

Място на провеждане – с. Хайредин

Дата на провеждане –  04.01.2014 год.

Участници – 30 човека: учители от СОУ”Васил Воденичарски” и ОУ”Горан Червеняшки.”, с. Михайлово

Обучението беше с продължителност 8 учебни часа.. Нямаше отсъстващи от занятията.

При разработването на учебната програма беше поставен акцент върху практическата полза за участниците, което бе съчетано с предоставяне на съответните теоретични знания. По основните теми от обучението беше подготвена въвеждаща презентация с необходимите теоретични знания.

Разглеждани теми – Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с дейността на групата – в повечето случаи произтичаха от дейностите в групата. Времето за  работа даде възможност да подготвя и проведа с участниците разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата – работа в малки групи, дискусии, ролеви упражнения, обсъждане на ситуации и др. Целта беше да отворя пространство за дискусия, да провокирам участниците да се включат активно и сами да почувстват «емпатията» върху себе си. Участниците сами направиха своите изводи за стратегиите си на поведение в клас.

Основните акценти на обучението бяха:

 • Как да изслушваме с емпатия
 • Можем ли и как да използваме силата на емпатията
 • Емпатията – връзка със самите нас
 • Как да освободим себе си и подкрепим другите
 • Научи се да изразяваш признателност

 

Активност на участниците – участниците демонстрираха умения за работа в интерактивна среда и активно се включваха в упражненията и обсъжданията, не се притесняваха да говорят за себе си и за своя опит. В работата в групата,  участниците се открояваха със своята инициативност и креативност. Според мен всеки намери свое поле за изява и се включи в разнообразните дейности – упражнения, ситуации, работа в малки групи, обсъждания и дискусии. Коментираха се възможните подходи и дейности за превръщането на «емпатията» във възможен сценарий в работата на учителите в двете училища – участници в проекта.

Обобщена оценка – според мен обучението постигна своите цели: да даде необходимата информация и знания и да подпомогне изграждането на умения, необходими при  изпълнение на ежедневните служебни задължения на участниците. Бяха формирани умения за търсене на своеобразни индивидуални подходи за работа, стимулиращи изграждането на учебна среда и поведение, които да подпомагат прилагането на емпатията в клас.

 

06.01.2014 год.                                                         Изготвил:                    Ангел Ангелов

DSCF0675