9 – Работа с родители

 

Дейност 9: Работа с родители.
Цел: Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия

Планирана е  индивидуална работа с проблемни родители и с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия. По проекта  работи експерт „Индивидуална работа с родителите. Назначени са по един образователен медиатор на трудов договор към всяко училище. Тяхната задача е да следят за посещаемостта и успеваемостта на учениците; да провеждат индивидуална работа с родителите на учениците, които не посещават редовно училище и трудните случаи да бъдат насочвани към експерт „Индивидуална работа с родителите”. Образователните медиатори ще поддържат непрекъсната връзка с родителите и ще ги информират за проблемите и постиженията на техните деца в учебния процес.

На 5 юли 2013 година в СОУ „Васил Воденичарски“ с. Хайредин се състоя среща на родителите, които са включени в проекта.  Госпожа Спаска Михайлова – експерт за работа с родителите и медиаторите към двете училища Будинка Декова и Тина Емилова ги запознаха с целите на проекта и дейностите, в които им предстои да участват. На срещата присъства и екипът  за управление на проекта.

 

 

На 19.12.2013 година  в клуба на читалище „Просвета“ Хайредин се състоя среща на учители-родители  – събитие от работата по дейност 9 „Работа с родители“ от договора на проекта. В срещата участва екипът за управление на проекта; родители, които участват в проекта от селата Хайредин и Михайлово  и учители от двете училища.

На срещата беше представена работата по проекта.  В проекта до този момент са включени: 204 ученици и 34 учители от СОУ Васил Воденичарски“ и ОУ „Горан Червеняшки“46 родители от селата Хайредин и Михайлово.136 ученици от различни етапи на обучение са включени в допълнителни занятия по Български език и математика. С тях са проведени общо 367 учебни часа от началото на проекта.

Постижения и проблеми споделиха ръководителите на дейности-  Ботка Ценова, Галина Петрова и  Лилия Пенева.Госпожа Татяна Станишева представи дейността на клуб „Приложни изкуства“. Родителите се радваха да видят творби на своите деца. Госпожа Анна Цветкова  представи дейността на клуб „Моя роден край“ в СОУ „Васил Воденичарски“ и показа на родителите хербарии с характерни растения от родния край. Госпожа Цветелина Христова разказа за дейността на ученическия Форум театър.. Дейността на групите в ОУ „Горан Червеняшки“ бе представена от госпожа Веселка Ефтимова – координатор на дейностите в училището. Госпожа Спаска Петрова – експерт за работа с родители представи добри практики за образователна интеграция на други организации.

Мариела Тодорова – ръководител на  проект  BG051PO001-4.1.05-0191  „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“  обясни на родителите как да ползват сайта на проекта и как да следят напредъка на своите деца. Тя изтъкна , че дейността на проекта е възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и всички тези събития, в които участват техните деца не биха били възможни без тази безвъзмездна помощ.