„Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд.
СОУ „Васил Воденичарски” с. Хайредин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката“

Плакат