Профил на купувача

logo

 

РЕШЕНИЕ

135/23.09.2013 г.

На основание чл.147,ал.1т.1 от ППЗНП, във връзка с Глава VІІІ”а” от ЗОП и т.10 от Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневната организация на учебния процес от средищните училища от регионалните инспекторати по образованието по проект ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и във връзка с ПМС № 308/2010г.

Откривам публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд и готови закуски за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски“

Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“.

Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.

  1. Определям прогнозна стойност на Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“ – - 30000 лв без ДДС

  2. Определям прогнозна стойност на Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.- 9000 лв без ДДС. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка 39000 лв без включен ДДС.

  1. Одобрявам съдържанието на публичната покана по чл.101”б” от ЗОП

  2. Утвърждавам документацията за участие в процедурата

  3. Определям краен срок за получаване на офертите04.10.2013г. 16,00 часа в деловодството на СОУ „Васил Воденичарски“ 112

  4. Офертите ще се отворят на 7.10.2013г. от 11,00 часа в кабинет „Деловодство” на СОУ „Васил Воденичарски“ от длъжности лица определени по реда на чл.101г. от ЗОП

  5. Срок за изпълнение на поръчката от сключване на договора до 31.10.2014г.

  6. Публичната покана заедно с утвърдената документация по процедурата , както и настоящето решение да се публикува на портала на АОП и сайта СОУ „Васил Воденичарски“ souhairedin.eu.

МАРИЕЛА ТОДОРОВА

Директор на СОУ „Васил Воденичарски“

 Линк към публичната покана в сайта на АОП

 Публичната покана с предмет 

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд  и готови закуски за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски“

Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд  на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд  на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“.

Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.

е публикувана на портала на АОП под №9019696http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019696

 

Blanka_bw_BG последно документация1

 

На 14.08.2013 г беше сключен договор за изпълнение на договор с предмет „Логистични услуги (транспорт, настаняване, осигуряване на помещения за обучение и храна) при организиране и провеждане на 4 екскурзии на ученици, 2 зелени училища и 2 обучения на учители”.

Договорът е за изпълнение на дейности по проект BG051PO001-4.1.05-0191. – „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

 

Публична покана

Раздел І. Възложител

Възложител е СОУ „Васил Воденичарски” с. Хайредин, в качеството му на бенефициент по проект BG051PO001-4.1.05-0191. – „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Мариела Тодорова – ръководител на проекта

СОУ „Васил Воденичарски”

с. Хайредин, обл. Враца

ул. „Георги Димитров” 112

Телефон: 0879804871

Е-майл: sou_hairedin@abv.bg

Кратко описание

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на дейностите по проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината”,договор BG051PO001-4.1.05-0191 по схема за финансиране „Образователна интеграция на децата от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца: от 08.04.2013 г. до 08.04.2014 г

Предмет на обществената поръчка

Определяне на изпълнител на дейности по проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с предмет: „Логистични услуги (транспорт, настаняване, осигуряване на помещения за обучение и храна) при организиране и провеждане на 4 екскурзии на ученици, 2 зелени училища и 2 обучения на учители”

публична покана - публикувана е в АОП

 

Документи, съпътстващи поканата:

Всички документи в архив всички образци

образец 1

образец 2

образец 3 - ценова оферта

образец 4

образец 5

образец 6

образец 7

образец 8

образец 9

образец 10

образец 11

образец 12

образец 13

образец 14 по чл52

указание за участие и  техническо задание

1.решение

2.обявление

5.съобщение_средства_масовo_осведомяване

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Декларация за подизпълнители чл. 56, ал. 1, т. 8

Декларация съгласие подизпълнител

Декларация чл. 47, ал. 1 и ал. 5 за подизпълнители

Декларация чл. 47, ал. 9

Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2

Декларация чл. 56, ал. 1, т. 12

ОФЕРТА

Проект на договор

Списък на документите

Списък на доставките или услугите

Списък на експертите

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Коментарите са забранени.